معرفی اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی سازه در مقالات تخصصی

مهندسی سازه یکی از اصلی ترین گرایش‌های مهندسی عمران است که تقریبا تمامی زمینه‌های کاری عمرانی را پوشش می‌دهد. آشنایی با اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی سازه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال یکی از مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد عمران زبان انگلیسی است. همچنین در دوره کارشناسی ارشد و دکتری برای نگارش پایان نامه نیاز است که حتما چند مقاله تخصصی عمران را ترجمه کنید.

در این مقاله تصمیم داریم اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی سازه که یکی از مهمترین گرایش‌های رشته مهندسی عمران است را خدمت شما کاربران گرامی معرفی کنیم.

در ادامه همراه با گویا تک باشید.

معرفی اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی سازه در مقالات تخصصی
معرفی اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی عمران – سازه در مقالات تخصصی

 

مقدمه‌ای در رابطه با گرایش مهندسی سازه در مهندسی عمران

مهندسی عمران-سازه تقریبا تمامی زمینه‌های کاری عمرانی را پوشش می‌دهد. در حالت کلی مهندسی سازه در ارتباط با طراحی و آنالیز سازه‌های مختلف نظیر ساختمان‌ها کوتاه، بلند و پیچیده و سایر سازه از قبیل پل‌ها، تونل‌ها، سازه‌های نفتی و صنعتی می‌باشد.

هدف اصلی در مهندسی عمران-سازه طراحی و محاسبه تنش‌ها و نیروهای فعال در سازه و از همه مهم‌تر طراحی لرزه‌ای سازه‌ها است. لازم به ذکر است که گرایش مهندسی عمران-سازه از نظر دروس دانشگاهی بسیار نزدیک به گرایش مهندسی عمران-زلزله است. پس به غیر از تمامی گرایش‌های عمران، این مقاله برای دانشجویان مهندسی زلزله نیز کاربرد دارد و در مقالات تخصصی و انگلیسی رشته عمران به این واژه‌ها برخورد خواهیم کرد.

مقدمه‌ای در رابطه با گرایش مهندسی سازه در مهندسی عمران

 

اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی سازه در مقالات تخصصی

واژه‌هاترجمه
Stableپایدار
Structural engineeringمهندسی سازه
Structureسازه
Civil engineeringمهندسی عمران
Equilibrium ,balanceتعادل
Indeterminateنامعین
Stressتنش
Strainکرنش
Bendingخمش
flexureخمش
Shearبرش
Shear wallدیوار برشی
Braceمهاربند
Earthquakeزلزله
Seismicلرزه‌ای
Torsionپیچش
Momentلنگر، گشتاور
Column ,post ,pillar ,strutستون
Beamتیر
دالدال
Griderشال تیر، تیر اصلی
Joistتیرچه، تیرفرعی
Trussخرپا
Deflectionخیز
Driftتغییر مکان جانبی
Bucklingکمانش
Fatigueخستگی
Creepخزش
Abrasionسایش
Corrosionخوردگی، زنگ زدگی
Cripplingلهیدگی
Crackترک
Failure, fracture, ruptureگسیختگی، شکست
Compressiveفشاری
Tensileکششی
Expansionانبساط
Flaw, defect , imperfectionنقص، عیب
Contraction ,shrinkageانقباظ، جمع شدگی
Concreteبتن
Reinforced concreteبتن مسطح، بتن آرمه
Plain concreteبتن بدون آرماتور
Prestressed concreteبتن پیش تنیده
Bar ,rebarمیله گرد
Reinforcementآرماتور گذاری
Stirrupخاموت ، میله گرد برشی
Yield strengthمقاومت تسلیم
Ultimate strengthمقاومت نهایی
Ductile ,flexible ,malleablشکل پذیر ، نرم
Fragile ,brittleترد ، شکننده
Rigidصلب
Stiffness ,rigidity , hardnessسختی
Serviceabilityخدمت پذیری ، قالب بهره برداری
Residual stressتنش پسماند
Joint ,connection ,junctionاتصال
Curingعمل آوری بتن
Workabilityکارایی بتن
Durabilityدوام بتن
Sagشکم ، خیز
Camber خیز معکوس
One-way slabدال یکطرفه
Two-way slabدال دو طرفه
Waffle slabدال مشبک ، دال توخالی
Off-center loadبار برون محور ، بار خارج از مرکز
Deformed barمیله گرد آجدار
ribbed barمیله گرد آجدار
Plain barمیله گرد ساده
Starter bar ,dowel barمیله گرد انتظار ، میله گرد ریشه
Development lengthطول مهاری ، طول گیرایی
Bar matسفره میله گرد
Bundled barsگروه میله گرد ، دسته میله گرد
Webجان ، جان تیر آهن
Flangeبال تیر آهن
Stairwayراه پله
Bond stressتنش چسبندگی
Floor systemسیستم کف
Enveloping curveمنحنی پوشش
Deteriorationآسیب دیدگی ، تخریب
Collapseخرابی ، فرو ریختن
Safety factorضریب اطمینان
Twistپیچش ، تاب
Supportingباربر
Deformationتغییر شکل
Batchingپیمانه کردن
Batching plantکارخانه بتن، مرکز تهیه بتن
Plasticizerروان کننده (بتن)
Retarderکند گیر (بتن)
Admixtureافزودنی بتن
Weldجوش
Cross sectionمقطع عرضی
Transverseعرضی
Hookقلاب
Spandrel beamتیر محیلی
Frictionاصطحکاک
Hangerآویز ، قلاب
Embedmentدفن کردن
Versatilityانعطاف پذیری
Fastenerبست، اتصال دهنده
Gussetقطعه اتصال
Erectionبرپاسازی ، نصب
Chordبال خرپا
Crazingترک پوست ماری
Roof ,ceilingسقف ، بام
Spatialفضایی ، سه بعدی
Coplanarهم صفحه
Scaffoldداربست
Normalعمودی، عمود
Slip ,slideلغزش ، لغزیدن
Buttressپشتبند ، دیوار پشتبند
Footbridgeپل عابر پیاده
Mastدکل ، تیر
Elevatorآسانسور
Deckعرشه ، کف
Pulleyقرقره
Slumpاسلامپ بتن
Parapetجان پناه
Arch bridgeپل قوسی
Pinnedمفصل
Junctureاتصال ، مفصل
Centroid مرکز سقل
Diagonalمورب، قطری
Cementسیمان
Pillarستون
Conjunctionاتصال
Frame workچارچوب ، داربست
Stay cableکابل مهار
Water thight concreteبتن ضد آب
Towerبرج
Moundخرپشته
Codeآیین نامه
Support,abutment,bearingتکیه گاه
Roller supportتکیه گاه غلتکی
Fixed supportتکیه گاه گیردار
Hinged support,pinned supporتکیه گاه مفصلی
Span ,bayدهانه ، فاصله بین دو تکیه گاه
frameقاب
Frameworkچارچوب
Settlementنشست
Mix designطرح اختلاط بتن
Lean concreteبتن مگر
Concretingبتن ریزی
pouring of concreteبتن ریزی
cast in place concreteبتن درجا
In-situ concreteبتن درجا
Precast concreteبتن پیش ساخته
prefabricatedپیش ساخته
Precastپیش ساخته
Shutteringقالب بندی ، قالب بتن
Mold ,formقالب بتن
Symmetryتقارن
Bearing capacity,load-carrying capacityظرفیت باربری
Construct,manufacture,fabricateساختن
Slender ,slimباریک و لاغر
Stockyضخیم و کوتاه
Anchorageمهار
Spliceوصله
Reactionعکس العمل
Plate girderتیر ورق
Withstand,resist,endure,tolerate,bearمقاومت کردن ، تحمل کردن
Member,element,componentقطعه ، عضو
Axialمحوری
Lateralجانبی
Restrainedمقید ، مهار شده
Suspendedمعلق
Story, storeyطبقه
Towerبرج دکل
Surchargeسربار
Allowable stress,permissible stressتنش مجاز
Solidتوپر، محکم
Cantilever, overhangطره
Configurationپیکربندی
Timberالوار، تیر چوبی
Masonryبنایی
Brickآجر
Mortarملات
Groutدوغاب سیمان
Torqueلنگر پیچشی
Limit stateحالت حدی
Stiffen,harden,strengthenتقویت کردن، سخت کردن
Overdesignedدست بالا طراحی شده
Underdesignedدست پایین طراحی شده
Steel frameقاب فلزی
load definitionتعریف بار
foundationپی، فونداسیون
levelتراز
Excavationگود برداری
Mosaicموزاییک
Spacerجدا کننده
Center Of Massمرکر جرم
Massجرم
Center Of Rigidityمرکز سختی
ductilityشکل پذیری
moment diagramنمودار خمش
boltپیچ
nutمهره
Effective Lengthطول موثر
Embankment damسد خاکی
damسد
compression Stressتنش فشاری
Tensile Stressتنش کششی
Shear Stressتنش برشی
Bending Stressتنش خمشی
Rigidصلب
Moment of inertiaممان اینرسی
high-riseبلند مرتبه
low-riseکوتاه

این نوشته بروز خواهد شد و به مرور واژه‌ها و اصطلاحات بیشتری به آن اضافه خواهد شد. همچنین شما می‌توانید واژه‌های آورده نشده در این نوشته را از بخش دیدگاه‌ها برای ما ارسال کنید تا در لیست قرار بگیرد.

موفق باشید…

ارسال یک پاسخ

نظرات حاوی تبلیغات و توهین منتشر نخواهد شد.