گویا تک – آموزش موبایل

دیکشنری مهندسی سازه و معرفی اصطلاحات انگلیسی عمران

دیکشنری مهندسی سازه و معرفی اصطلاحات انگلیسی عمران

دیکشنری مهندسی سازه موضوعی است که هم اکنون در آن هستید. مهندسی سازه یکی از اصلی ترین گرایش‌های مهندسی عمران است که تقریبا تمامی زمینه‌های کاری عمرانی را پوشش می‌دهد. آشنایی با اصطلاحات رایج انگلیسی مهندسی سازه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال یکی از مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد عمران زبان انگلیسی است. همچنین در دوره کارشناسی ارشد و دکتری برای نگارش پایان نامه نیاز است که حتما چند مقاله تخصصی عمران را ترجمه کنید.

در این مقاله تصمیم داریم اصطلاحات رایج انگلیسی و دیکشنری مهندسی سازه که یکی از مهمترین گرایش‌های رشته مهندسی عمران است را خدمت شما کاربران گرامی معرفی کنیم.

برای مشاهده لیست واژه‌ها ادامه همراه با گویا تک باشید🙋‍♂️

معرفی اصطلاحات انگلیسی و دیکشنری مهندسی سازه

 

🧑🏻‍🎓 مقدمه‌ای در رابطه با گرایش مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران-سازه تقریبا تمامی زمینه‌های کاری عمرانی را پوشش می‌دهد. در حالت کلی مهندسی سازه در ارتباط با طراحی و آنالیز سازه‌های مختلف نظیر ساختمان‌ها کوتاه، بلند و پیچیده و سایر سازه از قبیل پل‌ها، تونل‌ها، سازه‌های نفتی و صنعتی می‌باشد.

هدف اصلی در مهندسی عمران - سازه طراحی و محاسبه تنش‌ها و نیروهای فعال در سازه و از همه مهم‌تر طراحی لرزه‌ای سازه‌ها است. لازم به ذکر است که گرایش مهندسی عمران-سازه از نظر دروس دانشگاهی بسیار نزدیک به گرایش مهندسی عمران-زلزله است. پس به غیر از تمامی گرایش‌های عمران، این مقاله برای دانشجویان مهندسی زلزله نیز کاربرد دارد و در مقالات تخصصی و انگلیسی رشته عمران به این واژه‌ها برخورد خواهیم کرد. در ادامه جدولی از اصطلاحات و دیکشنری مهندسی سازه را مشاهده خواهید نمود.

معرفی اصطلاحات انگلیسی و دیکشنری مهندسی سازه

 

✅ اصطلاحات رایج انگلیسی و دیکشنری مهندسی سازه در مقالات تخصصی

👇👇برای جستجوی سریع از کادر زیر استفاده کنید 👇👇

تعداد واژه‌ها پس از بروز رسانی : 361

واژه‌هاترجمه
Stableپایدار
Structural engineeringمهندسی سازه
Structureسازه
Civil engineeringمهندسی عمران
Equilibrium ,balanceتعادل
Indeterminateنامعین
Stressتنش
Strainکرنش
Bendingخمش
flexureخمش
Shearبرش
Shear wallدیوار برشی
Braceمهاربند
Earthquakeزلزله
Seismicلرزه‌ای
Torsionپیچش
Momentلنگر، گشتاور
Column ,post ,pillar ,strutستون
Beamتیر
دالدال
Griderشال تیر، تیر اصلی
Joistتیرچه، تیرفرعی
Trussخرپا
Deflectionخیز
Driftتغییر مکان جانبی
Bucklingکمانش
Fatigueخستگی
Creepخزش
Abrasionسایش
Corrosionخوردگی، زنگ زدگی
Cripplingلهیدگی
Crackترک
Failure, fracture, ruptureگسیختگی، شکست
Compressiveفشاری
Tensileکششی
Expansionانبساط
Flaw, defect , imperfectionنقص، عیب
Contraction ,shrinkageانقباظ، جمع شدگی
Concreteبتن
Reinforced concreteبتن مسلح، بتن آرمه
Plain concreteبتن بدون آرماتور
Prestressed concreteبتن پیش تنیده
Bar ,rebarمیله گرد
Reinforcementآرماتور گذاری
Stirrupخاموت ، میله گرد برشی
Yield strengthمقاومت تسلیم
Ultimate strengthمقاومت نهایی
Ductile ,flexible ,malleablشکل پذیر ، نرم
Fragile ,brittleترد ، شکننده
Rigidصلب
Stiffness ,rigidity , hardnessسختی
Serviceabilityخدمت پذیری ، قالب بهره برداری
Residual stressتنش پسماند
Joint ,connection ,junctionاتصال
Curingعمل آوری بتن
Workabilityکارایی بتن
Durabilityدوام بتن
Sagشکم ، خیز
Camberخیز معکوس
One-way slabدال یکطرفه
Two-way slabدال دو طرفه
Waffle slabدال مشبک ، دال توخالی
Off-center loadبار برون محور ، بار خارج از مرکز
Deformed barمیله گرد آجدار
ribbed barمیله گرد آجدار
Plain barمیله گرد ساده
Starter bar ,dowel barمیله گرد انتظار ، میله گرد ریشه
Development lengthطول مهاری ، طول گیرایی
Bar matسفره میله گرد
Bundled barsگروه میله گرد ، دسته میله گرد
Webجان ، جان تیر آهن
Flangeبال تیر آهن
Stairwayراه پله
Bond stressتنش چسبندگی
Floor systemسیستم کف
Enveloping curveمنحنی پوشش
Deteriorationآسیب دیدگی ، تخریب
Collapseخرابی ، فرو ریختن
Safety factorضریب اطمینان
Twistپیچش ، تاب
Supportingباربر
Deformationتغییر شکل
Batchingپیمانه کردن
Batching plantکارخانه بتن، مرکز تهیه بتن
Plasticizerروان کننده (بتن)
Retarderکند گیر (بتن)
Admixtureافزودنی بتن
Weldجوش
Cross sectionمقطع عرضی
Transverseعرضی
Hookقلاب
Spandrel beamتیر محیلی
Frictionاصطحکاک
Hangerآویز ، قلاب
Embedmentدفن کردن
Versatilityانعطاف پذیری
Fastenerبست، اتصال دهنده
Gussetقطعه اتصال
Erectionبرپاسازی ، نصب
Chordبال خرپا
Crazingترک پوست ماری
Roof ,ceilingسقف ، بام
Spatialفضایی ، سه بعدی
Coplanarهم صفحه
Scaffoldداربست
Normalعمودی، عمود
Slip ,slideلغزش ، لغزیدن
Buttressپشتبند ، دیوار پشتبند
Footbridgeپل عابر پیاده
Mastدکل ، تیر
Elevatorآسانسور
Deckعرشه ، کف
Pulleyقرقره
Slumpاسلامپ بتن
Parapetجان پناه
Arch bridgeپل قوسی
Pinnedمفصل
Junctureاتصال ، مفصل
Centroidمرکز سقل
Diagonalمورب، قطری
Cementسیمان
Pillarستون
Conjunctionاتصال
Frame workچارچوب ، داربست
Stay cableکابل مهار
Water thight concreteبتن ضد آب
Towerبرج
Moundخرپشته
Codeآیین نامه
Support,abutment,bearingتکیه گاه
Roller supportتکیه گاه غلتکی
Fixed supportتکیه گاه گیردار
Hinged support,pinned supporتکیه گاه مفصلی
Span ,bayدهانه ، فاصله بین دو تکیه گاه
frameقاب
Frameworkچارچوب
Settlementنشست
Mix designطرح اختلاط بتن
Lean concreteبتن مگر
Concretingبتن ریزی
pouring of concreteبتن ریزی
cast in place concreteبتن درجا
In-situ concreteبتن درجا
Precast concreteبتن پیش ساخته
prefabricatedپیش ساخته
Precastپیش ساخته
Shutteringقالب بندی ، قالب بتن
Mold ,formقالب بتن
Symmetryتقارن
Bearing capacity,load-carrying capacityظرفیت باربری
Construct,manufacture,fabricateساختن
Slender ,slimباریک و لاغر
Stockyضخیم و کوتاه
Anchorageمهار
Spliceوصله
Reactionعکس العمل
Plate girderتیر ورق
Withstand,resist,endure,tolerate,bearمقاومت کردن ، تحمل کردن
Member,element,componentقطعه ، عضو
Axialمحوری
Lateralجانبی
Restrainedمقید ، مهار شده
Suspendedمعلق
Story, storeyطبقه
Towerبرج دکل
Surchargeسربار
Allowable stress,permissible stressتنش مجاز
Solidتوپر، محکم
Cantilever, overhangطره
Configurationپیکربندی
Timberالوار، تیر چوبی
Masonryبنایی
Brickآجر
Mortarملات
Groutدوغاب سیمان
Torqueلنگر پیچشی
Limit stateحالت حدی
Stiffen,harden,strengthenتقویت کردن، سخت کردن
Overdesignedدست بالا طراحی شده
Underdesignedدست پایین طراحی شده
Steel frameقاب فلزی
load definitionتعریف بار
foundationپی، فونداسیون ، شالوده
levelتراز
Excavationگود برداری
Mosaicموزاییک
Spacerجدا کننده
Center Of Massمرکز جرم
Massجرم
Center Of Rigidityمرکز سختی
ductilityشکل پذیری
moment diagramنمودار خمش
boltپیچ
nutمهره
Effective Lengthطول موثر
Embankment damسد خاکی
damسد
compression Stressتنش فشاری
Tensile Stressتنش کششی
Shear Stressتنش برشی
Bending Stressتنش خمشی
Rigidصلب
Moment of inertiaممان اینرسی
high-riseبلند مرتبه
low-riseکوتاه
absorbجذب کردن
accelerationشتاب
acceleratoreشتاب سنج
Accelerogramشتاب نگاشت
acid soilخاک اسیدی
active forceنیروی فعال
actual stressتنش واقعی
admissible stressتنش مجاز
adobeخشت خام، آجر خام
aftershockپس لرزه
age of concreteعمر بتن
agglomerationتراکم ، انباشتگی
allowable loadبار مجاز
altered structureسازه تغییر یافته
amortizeمیرا شدن ، مستهلک کردن
amplified seismic loadبار زلزله تشدید یافته
analyseتحلیل کردن
anelasticناارتجاعی
articulated couplingاتصال مفصلی
asymmetricنا متقارن
attenuationمیرایی
auxiliary beamتیر فرعی
axial loadبار محوری
base levelتراز مبنا
bilinearدو خطی
blankفاصله
bonificationبهسازی
Brace failureشکست مهاربند
braced bentقاب مهارشده
braced girderشاه تیر بادبندی شده
breaking pointحد گسیختگی
breaking stressتنش گسیختگی
buckling stressتنش کمانشی
budgetبودجه
biaxial deformationتغییر شکل دو محوری
bending strengthمقاومت خمشی
behavior factorضریب رفتار
bearing stressتنش لهیدگی
bearing valueضریب باربری
bearing effectاثر لهیدگی
beam-columnتیر-ستون
Beam webجان تیر
beam flangeبال تیر
batterشیب
spectral accelerationشتاب طیفی
ground accelerationشتاب زمین
acceleration due to gravityشتاب ثقلی
damperمیراگر
mass damperمیراگر جرمی
friction damperمیراگر اصطحکاکی
mechanismمکانیزم ، ساز و کار
soft storyطبقه نرم
boundary conditionsشرایط مرزی
base shearبرش پایه
Dominant periodپریود غالب
earthquake epicenterمرکز زلزله
earthquake focusکانون زلزله
base periodپریود پایه
earthquake loadبار زلزله
Earthquake Loadingبارگزاری زلزله
earthquake zoneکمربند زلزله
Fundamental periodدوره تناوب اصلی
recuperation periodدوره بازگشت
seismic rehabilitationبهسازی لرزه ای
finite elements methodروش اجزا محدود
ETABSایتبس ، نرم افزار تحلیل و طراحی سازه
zero matrixماتریس خالی ، ماتریس صفر
SAPنرم افزار تحلیل و طراحی سازه
Abaqusنرم افزار مدل سازی به روش اجزاء محدود آباکوس
Permissible stress design
Working stress method
WSM
ASD
روش تنش مجاز
PBSD
Performance based Seismic Design
روش طراحی برساس عملکرد
Load and Resistance Factor Design
LRFD
روش طراحی حالت حدی و مقاومت نهایی
AISCآیین نامه فولاد آمریکا
ASCE/SEIآیین نامه بارگذاری آمریکا
ACIآیین نامه بتن آمریکا
bending-moment diagramدیاگرام لنگر خمشی ، نمودار لنگر خمشی
diagramنمودار ، دیاگرام ، ترسیمه ، شما
staticایستایی ، استاتیک ، دانش پایداری نیروها ، تعادل شناسی
first momentگشتاور اول ، لنگر اول ، لنگر ایستایی ، نخستین لنگر ، گشتاور نخست ، عزم نخست
slenderness factorضریب لاغری
slenderness ratioضریب لاغری ، ضریب باریکی ، ضریب رعنایی ، نسبت لاغری ، نسبت رعنایی ، نسبت لاغر اندامی
Eccentrically braced frameقاب مهاربندی شده برون محور واگرا
concentric chevron braceمهاربند شورون همگرا
Concentric braceمهاربند همگرا
knee braceمهاربند زانویی
Buckling restrained braceمهاربند کمانش ناپذیر
Brace failureشکست مهاربند
braced bayدهانه مهاربندی شده
cross bracing systemسیستم مهاربندی ضربدری
self-centering braceمهاربند خود محور
wind bracingبادبندی
bracing memberعضومهاربندی
bracing gusset plateصفحه اتصال مهاربند
Eccentrically Braced Frameمهاربند واگرا
soilخاک
strip foundationپی نواری
raft foundationپی گسترده ، شالوده گسترده ، پی تخت ، شالوده یکپارچه ، شالوده رادیه ، پی یکپارچه
mat foundationپی گسترده ، شالوده گسترده ، پی تخت ، شالوده یکپارچه ، شالوده رادیه ، پی یکپارچه
paddle foundationپی منفرد ، فونداسیون بالشتکی ، فونداسیون مجزا
pad foundationپی منفرد
piled foundationپی شمعی
building information modelمدل اطلاعات ساختمان
building frameقاب ساختمانی
building collapseریزش ساختمان
building ownerکارفرما ، مالک ساختمان
ductile structuresسازه های شکل پذیر
smart structuresسازه های هوشمند
steel structuresسازه های فولادی
waterfront structuresسازه های ساحلی
parabolic-rectangular diagramدیاگرام سهمی-مستطیلی
bending angleزاویه خمش
angle of shearing resistanceزاویه مقاومت برشی
far-field earthquakeزلزله حوزه دور
Engineering Seismologyزلزله شناسی
Consecutive earthquakesزلزله های متوالی
macroseismزلزله ماکرو
landزمین
geologicزمین شناختی
ground motionزمین لرزه
geophysicalژئوفیزیکی
near-field earthquakeزلزله حوزه نزدیک ، زلزله نزدیک گسل
moderate earthquakeزلزله متوسط
soft groundزمین سست
twisting angleزاویه پیچشی
seismogramلرزه نگاشت
Seismicityلرزه خیزی
Seismic vulnerabilityآسیب پذیری لرزه ای
Seismic Designطراحی لرزه ای
earthquake proneلرزه خیز
seismic parametersپارامترهای لرزه ای
Seismic gapشکاف لرزه ای
seismic behaviorرفتار لرزه ای
Seismic performanceعملکرد لرزه ای
seismic demandنیاز لرزه ای
Seismic resistant systemسیستم مقاوم لرزه ای
seismic loadingبارگذاری لرزه ای
seismic performance factorsضرایب عملکرد لرزه ای
aftershockپس لرزه
Seismic responseپاسخ لرزه ای
seismic motionsحرکات لرزه ای
seismic behaviourرفتار لرزه ای
Earthquake resistantمقاوم در برابر زلزله
seismic isolationجداسازی لرزه ای
seismic analysisآنالیز لرزه ای
seismic excitationتحریک لرزه ای
seismic displacementتغییر مکان لرزه ای
seismic effectsاثرات لرزه ای
irregular seismic waveموج لرزه ای نامنظم
foreshock پیش لرزه
seismic isolation systemسیستم جداساز لرزه ای
Seismic provisionsضوابط لرزه ای
seismic hazardخطر لرزه ای
source zoneچشمه زمین لرزه
epicentral distanceفاصله از مرکز زمین لرزه
oscillationنوسان ، ارتعاش ، لرزه ، بالا و پایین رفتن
seismic energyانرژی لرزه ای

 

تفاوت گرایش مهندسی سازه و مهندسی عمران زلزله چیست؟

این دو گرایش عمران بسیار نزدیک به هم هستند و در دروس دانشگاهی ، در چند درس اصلی با یکدیگر تفاوت دارند. تقریباً می توان گفت که این دو رشته یکسان هستند. اما مهندسی سازه به نظر بنده گرایش بهتر و اصلی تر است.

 

🙏 ما را در تکمیل این نوشته و دیکشنری یاری کنید 🙏

این نوشته بروز خواهد شد و به مرور واژه‌ها و اصطلاحات بیشتری به آن اضافه خواهد شد. شما می‌توانید واژه‌های آورده نشده در این نوشته را از بخش دیدگاه‌ها برای ما ارسال کنید تا در لیست قرار بگیرد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم از نوشته " آموزش دانلود رایگان مقالات isi " دیدن کنید.

موفق باشید و پیروز باشید ❤️ دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید 🙏

این مطلب برای شما مفید بود ؟

لطفا به نویسنده این مطلب ستاره بدید.

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد امتیازها: 0

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

نویسنده : حسینی

اپلیکشین هایپرکاربرد

نظرات کاربران

 • در انتظار تایید 0
 • تایید شده 12
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد
 • سیامک 17 اسفند 1400 پاسخ

  با تشکر از شما. سلامت و موفق باشید.

 • سیدمحمدرضا رضوی 8 فروردین 1400 پاسخ

  با تشکر از مهندس عزیز. چنانچه امکان ان باشد مراحل عملیات های راک فیل ، بکفید،سندفید، استون پیچ،رگلاژ، کمپکت، از این قبیل اصطلاحات را توضیحی در مورد شان بفرمائید

  • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به سیدمحمدرضا رضوی ] 8 فروردین 1400 پاسخ

   سلام ممنونم
   اصطلاحاتی که شما گفتید مختص گرایش های راهسازی و ژئوتکنیک هستش

 • سميه فلاحي 13 اسفند 1399 پاسخ

  open web joist - معنی : تیرچه با جان باز

 • سميه فلاحي 13 اسفند 1399 پاسخ

  با سلام
  فکر میکنم ترجمه rainforced concrete بتن مسلح یا تقویت شده بشه نه بتن مسطح -

  • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به سميه فلاحي ] 13 اسفند 1399 پاسخ

   درود
   اشتباه تایپی بود، اصلاح شد.
   درست میفرمایید. واژه reinforce در انگلیسی به معنای "تقویت شده" هستش که در مهندسی عمران به معنای " مسلح " برای بتن هستش.
   از این که این اشکال را به ما گزارش دادید، بسیار سپاسگزاریم

 • ناشناس 2 دی 1399 پاسخ

  خیلی ممنون واقعا کاربردی بود??

 • مهندسی حسینی 1 دی 1399 پاسخ

  سلام سپاس بابت اشتراک دیکشنری
  اما چرا اینقدر واژه ها و اصطلاحات کمی را قرار داده اید؟

  • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به مهندسی حسینی ] 1 دی 1399 پاسخ

   سلام وقتتون بخیر
   متاسفانه دیکشنری رایگان تخصصی که تمامی اصطلاحات مهندسی عمران گرایش سازه را در بر بگیرد وجود ندارد.
   من خودم رشته ام سازه است و در دیکشنری مهندسی عمران که تمامی گرایش ها از قبیل خاک و پی ، آب ، مدیریت ساخت و... را در بر میگیرد، اصطلاحات اختصاصی عمران را پیدا کرده و به مرور به این مطلب اضافه می‌کنم.
   ممنون می شوم شما نیز ما را در تکمیل این نوشته یاری کنید
   با تشکر

   • ناشناس[ در پاسخ به امیر محمد ] 26 اسفند 1399 پاسخ

    سلام
    اسم ورقی که روی کمر ستون فلزی میخوره ب لاتین؟؟؟؟؟

    • امیر محمدمدیر کل[ در پاسخ به ناشناس ] 26 اسفند 1399 پاسخ

     سلام منظورتون از کمر ستون دقیقا کجاست؟ ?
     اگه تیر آهن هستش روی بال یا جان؟
     منظورتون شاید این دو مورد باشه:
     ورق تقویتی میانی: intermediate stiffener
     ورق اتصال: gusset plate

    • ناشناس[ در پاسخ به ناشناس ] 17 آذر 1402 پاسخ

     Splice
     ورق اتصال ستون‌ها به یکدیگر است

مطالب مرتبط

پیش شماره 0942 و 0941 برای کجاست؟ تبلیغاته؟

پیش شماره 0942 و 0941 نه متعلق به ایرانسل است و نه متعلق به همراه اول و رایتل! شاید برای شما جالب باشد که بدانید سر ...

ادامه مطلب
فاکتور شدن ، آماده حمل ، تخصیص پلاک و زمان تحویل ایران خودرو

فاکتور شدن ، آماده حمل ، تخصیص پلاک و زمان تحویل ایران خودرو مراحلی است که در انتهای ثبت نام خودرو و هنگام ...

ادامه مطلب
قیمت اینترنت مخابرات ADSL در سال 1403

قیمت اینترنت مخابرات عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL است که هم اکنون برای مشاهده لیست آن در این مطلب ...

ادامه مطلب