گویا تک – آموزش موبایل
تبليغات تبليغات

جواب کامل آمیرزا مرحله 1 تا 1100 آپدیت 1402

جواب کامل آمیرزا مرحله 1 تا 1100 آپدیت 1402

در این نوشته تصمیم داریم به معرفی جواب کامل آمیرزا مرحله 1 تا 1100 آپدیت 1402 برای گوشی اندروید و آیفون بپردازیم. آمیرزا یک بازی هیجان انگیز حدس کلمه و فکری برای موبایل است که حل و جواب کامل آمیرزا آپدیت جدید 2023 کلمات آن را برای شما آورده‌ایم.

در ادامه همراه گویاتک باشید 🌷

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۱ تا ۵۰

۱ ⇐ سنگ، سگ

۲ ⇐ گز، زن، زنگ

۳ ⇐ آش، آتش

۴ ⇐ کاخ، خاک

۵ ⇐ هوا، آهو

۶ ⇐ پتو، توپ

۷ ⇐ ری، شر، ریش، شیر

۸ ⇐ شک، فک، کف، کش، کفش، کشف

۹ ⇐ ررس، خر، خ، سر، سرخ، خرس

۱۰ ⇐ آب، باد، بد، ادب، ابد

۱۱ ⇐ دکل، کلید

۱۲ ⇐ دیس، سفید

۱۳ ⇐ حفاظ، حفظ، حافظ

۱۴ ⇐ پری، پیر، پنیر

۱۵ ⇐ شنا، آشنا

۱۶ ⇐ میل، لیمو

۱۷ ⇐ یاس، سایه، سیاه

۱۸ ⇐ باز، بازی، زیبا

۱۹ ⇐ آدم، دام، دما، مداد

۲۰ ⇐ بنا، تاب، نبات

۲۱ ⇐ رنج، برج، برنج

۲۲ ⇐ شکم، تشک،مشک،  تمشک

۲۳ ⇐ رزم، مرز، رمز، ترمز

۲۴ ⇐ ریل، یار، ریال

۲۵ ⇐ کلم، ملک، ملکه، کلمه

۲۶ ⇐ پاک، پتک، پاکت

۲۷ ⇐ هنر، رهن، قرن، نهر، نقره

۲۸ ⇐ شال، بال، بلا، بالش

۲۹ ⇐ آهک، کوه، کاه، کاوه، کاهو

۳۰ ⇐ میخ، خیر، مریخ، خمیر

۳۱ ⇐ تاس، مات، ستم، ماست، تماس

۳۲ ⇐ توپ، سوپ، پتو، سوت، پوست

۳۳ ⇐ آهن، نگاه، گناه، آهنگ

۳۴ ⇐ رود، دور، گود، گرد، گور، گردو

۳۵ ⇐ آتش، شتر، ترش، رشت، تار، ارتش، تراش

۳۶ ⇐ سال، سیل، گیلاس

۳۷ ⇐ شاه، شنا، شانه، شاهین

۳۸ ⇐ وان، نفس، فانوس

۳۹ ⇐ زین، بیل، لیز، زنبیل

۴۰ ⇐ تشک، شکست، دست، دشت، دستکش

۴۱ ⇐ دین، امید، دامن، دنیا، میدان

۴۲ ⇐ بام، ماه، بیمه، ماهی، بامیه

۴۳ ⇐ بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی

۴۴ ⇐ سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمان

۴۵ ⇐ ساز، راز، گرز، گراز، گاز، ارز، زاگرس

۴۶ ⇐ بیست، تنیس، سنت، سیب، بستنی

۴۷ ⇐ هلو، لوله، گلو، گلوله

۴۸ ⇐ ریش، شیار، ریز، شیر، شیراز

۴۹ ⇐ کوه، هوش، کشو، شکوه، کاوه، کاهو، هواکش

۵۰ ⇐ سیم، ملک،کلم، میل،  سیل، کلسیم

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۵۱ تا ۱۰۰

۵۱ ⇐ بنا، آبان، انبر، انار، باران، انبار

۵۲ ⇐ راه، ابر، بره، ابرو، بهار، روباه

۵۳ ⇐ کار، تار، ترک، کتان، کنار، کارت، تانک، تانکر

۵۴ ⇐ بوس، سکو، اسب، سبک، باک، واکس، کاسب، کابوس

۵۵ ⇐ آلو، لبو، ویلا، لوبیا

۵۶ ⇐ ریل، لیف، تیر، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر

۵۷ ⇐ آجر، برج، باج، ابرو، جواب، جارو، جوراب

۵۸ ⇐ تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت

۵۹ ⇐ تره، هرات، تنها، تهران، ترانه

۶۰ ⇐ آخر، خطا، خار، خطر، خاطره

۶۱ ⇐ اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب

۶۲ ⇐ تیز، زیپ، پیاز، پیتزا

۶۳ ⇐ شور، خوش، رخش، گور، گوش، خرگوش

۶۴ ⇐ وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان

۶۵ ⇐ سرب، برس، سبز، ساز، بارز، سراب، سرباز، بازرس

۶۶ ⇐ بره، خبر، خزر، خبره، برزخ، خربزه

۶۷ ⇐ سکو، سرو، عکس، کور، عروس، عروسک

۶۸ ⇐ تیر، تاب، ترب، تبر، ربات، تایر، باتری

۶۹ ⇐ کشو، کال، شال، لواش، لواشک

۷۰ ⇐ پری، پسر، سپر، پیر، سیر، ساری، اسیر، پاریس

۷۱ ⇐ سطل، طلا، سال، سالن، سلطان

۷۲ ⇐ بارز، آزار، ابزار، بازار

۷۳ ⇐ خیر، آخر، خار، خبر، خیار، خراب، بخار، بخاری

۷۴ ⇐ هوش، آشوب، شهاب، باهوش

۷۵ ⇐ بدن، بند، نبرد، برده، رنده، نرده، بندر، برنده

۷۶ ⇐ خنگ، رنگ، چرخ، چنگ، خرچنگ

۷۷ ⇐ آجر، جان، جاری، نجار، ناجی، ارنج، انجیر

۷۸ ⇐ نصب، بنا، بانو، صابون

۷۹ ⇐ شال، شور، شورا، واشر، لواش، شلوار

۸۰ ⇐ هند، دین، دنیا، آینه، دهان، دانه، آینده، ناهید

۸۱ ⇐ گرد، کند، رنگ، درک، گردن، کرگدن

۸۲ ⇐ سکه، کال، لکه، کلاس، کلاه، هلاک، کاسه، اسکله

۸۳ ⇐ بچه، چرب، چتر، تبر، ترب، تره، تربچه

۸۴ ⇐ دفن، سند، نفس، داس، فساد، اسفند

۸۵ ⇐ شام، شنا، ماش، منشی، ماشین، نمایش

۸۶ ⇐ لگن، گلو، لنگ، گاو، الگو، انگل، واگن، النگو

۸۷ ⇐ نور، سوت، ترس، تور، ستون، تونس، تنور، سنتور

۸۸ ⇐ نمد، چمن، نادم، دامن، چمدان

۸۹ ⇐ مال، اسم، سالم، سلام، اسلام، الماس

۹۰ ⇐ کود، کشو، کدو، دوش، دود، دودکش

۹۱ ⇐ برس، سرب، هراس، سراب، بهار، سهراب

۹۲ ⇐ شال، آتش، تشک، کال، کاشت، تلاش، شکلات

۹۳ ⇐ مهم، سمج، سهم، جسم، مجسمه

۹۴ ⇐ پاک، نیک، پیک، پیکان

۹۵ ⇐ کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان

۹۶ ⇐ تاس، ترس، هراس، راست، هرات، ستاره

۹۷ ⇐ تور، اتو، روز، زور، آرزو، تراز، وزارت، ترازو

۹۸ ⇐ باک، رکاب، کبیر، کاری، باریک

۹۹ ⇐ نور، روان، بانو، ابرو، انبر، نوار، بوران، روبان

۱۰۰ ⇐ نشر، رنج، شرط، جشن، شطرنج

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۱۰۱ تا ۱۵۰

۱۰۱ ⇐ چاه، چاپ، پره، چهار، چاره، پارچ، پارچه

۱۰۲ ⇐ لبو، وام، بام، مبل، بوم، مال، آلبوم

۱۰۳ ⇐ دور، رود، دلار، دارو، داور، اردو، لودر، دلاور

۱۰۴ ⇐ قله، لقب، قلب، قبله، قبیله

۱۰۵ ⇐ کور، سکو، نور، نوک، نوکر، کنسرو

۱۰۶ ⇐ قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، قالی، بقالی

۱۰۷ ⇐ دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار

۱۰۸ ⇐ کنج، جنگ، جشن، گنج، گنجشک

۱۰۹ ⇐ رنج، جان، نجار، روان، نوار، جارو، جوان، جانور

۱۱۰ ⇐ دکه، درک، شهر، کره، شکر، شهرک، درشکه

۱۱۱ ⇐ گره، رنگ، سنگ، سرنگ، نرگس، سنگر، سرهنگ، گرسنه

۱۱۲ ⇐ سفت، سفر، راست، فرات، فارس، افسر، سفارت

۱۱۳ ⇐ نرم، سند، رسم، مرد، نمد، دسر، درس، سرد، سمندر

۱۱۴ ⇐ باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو

۱۱۵ ⇐ ریه، دیه، دیر، دایه، دریا، دهیار، دایره

۱۱۶ ⇐ گرم، مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس

۱۱۷ ⇐ جان، جنس، باج، سنجاب

۱۱۸ ⇐ کوه، کشو، هوش، کفش، کشف، شکوه، شکوفه

۱۱۹ ⇐ ترک، تیر، کتری، کبیر، برکت، تبریک، کبریت

۱۲۰ ⇐ حال، سلاح، ساحل، اسلحه

۱۲۱ ⇐ مزد، دامن، نماز، زمان، نادم، نامزد

۱۲۲ ⇐ زجر، زین، ریز، رنج، زنجیر

۱۲۳ ⇐ درد، خدا، داد، خرد، خرداد، رخداد

۱۲۴ ⇐ مشک، ماش، کرم، شکم، کمر، شام، شکر، شکار، مراکش

۱۲۵ ⇐ صفا، اصل، فال، فصل، فاصله

۱۲۶ ⇐ پیر، پری، زور، پرز، روز، زیپ، وزیر، پرویز، پیروز

۱۲۷ ⇐ لحن، لنز، نوح، وزن، زحل، حلزون

۱۲۸ ⇐ بشر، شتر، شهر، رشت، ترش، رشته، شهرت، شربت، بهشت، برشته

۱۲۹ ⇐ اتو، سوت، تور، سوار، راست، راسو، اورست، روستا

۱۳۰ ⇐ وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون

۱۳۱ ⇐ متن، مات، توان، وانت، تومان، مانتو

۱۳۲ ⇐ موش، شهر، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور

۱۳۳ ⇐ گاو، گوی، واگن، گونی، یوگا، گونیا

۱۳۴ ⇐ نگاه، بانگ، گناه، آهنگ، انبه، بنگاه

۱۳۵ ⇐ شخم، شاخ، خشم، خام، اخم، موش، خوش، خاموش

۱۳۶ ⇐ درون، روان، نادر، نوار، دوران، اروند

۱۳۷ ⇐ سیل، سیب، لباس، آسیب، سبیل، ابلیس، سیلاب

۱۳۸ ⇐ باد، ادب، ابد، بام، آباد، بادام

۱۳۹ ⇐ رنگ، برگ، انبر، گران، بانگ، نگار، آبرنگ

۱۴۰ ⇐ صوت، وصیت، تصور، صورت، تصویر، صورتی

۱۴۱ ⇐ نرم، مرض، ضامن، رمان، رمضان

۱۴۲ ⇐ مات، ستم، تماس، ماست، مساحت، تمساح

۱۴۳ ⇐ بام، امیر، مربی، مربا، بیمار

۱۴۴ ⇐ موش، نوش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش

۱۴۵ ⇐ دین، قند، نقد، دنیا، قنادی

۱۴۶ ⇐ کور، نوک، نوکر، کنار، کارون

۱۴۷ ⇐ گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان

۱۴۸ ⇐ ترک، ریه، کره، تیره، کتری، تکیه، ترکیه

۱۴۹ ⇐ وزن، زین، تیز، زینت، ونیز، زیتون

۱۵۰ ⇐ مار، مرد، رمان، نادر، نادم، مادر، مدار، دامن، درمان

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۱۵۱ تا ۲۰۰

۱۵۱ ⇐ تتو، تاب، توت، تابوت

۱۵۲ ⇐ رخت، خیر، تایر، خیار، تاخیر، تاریخ

۱۵۳ ⇐ سنگ، گیس، نگین، سنگین

۱۵۴ ⇐ رنج، نان، جان، آرنج، نجار، نارنج

۱۵۵ ⇐ عمو، نوع، مانع، عمان، معنا، معاون

۱۵۶ ⇐ شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش

۱۵۷ ⇐ بغل، لغت، تیغ، بلیت، غیبت، تبلیغ

۱۵۸ ⇐ تیم، رحم، حرم، حرمت، رحمت، حریم، تحریم

۱۵۹ ⇐ یکتا، کاری، کتری، تایر، کارت، کتیرا، تاریک

۱۶۰ ⇐ سیر، سفر، ساری، سفیر، فارس، افسر، فارسی

۱۶۱ ⇐ رمق، مهر، قبر، قهر، رقم، برق، مقبره

۱۶۲ ⇐ کشو، کور، شکر، روکش، کشور، کوروش

۱۶۳ ⇐ سیم، رسم، مرسی، موسی، سمور، مسیر، موسیر

۱۶۴ ⇐ آوا، آوار، اهورا، آواره

۱۶۵ ⇐ چای، چال، خال، خالی، خیال، یخچال

۱۶۶ ⇐ درس، دیر، دسر، پدر، دیس، سرد، پسر، سپر، پردیس

۱۶۷ ⇐ نجف، نفس، جان، جنس، اسفنج

۱۶۸ ⇐ هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده

۱۶۹ ⇐ آتش، گشت، تنگ، نشت، شنا، انگشت

۱۷۰ ⇐ قله، قلم، ماه، مهال، لقمه، قلمه، مقاله، ملاقه

۱۷۱ ⇐ مروت، مترو، تورم، تومور، موتور

۱۷۲ ⇐ مرز، رزم، میز، رمز، امیر، مزار، میرزا

۱۷۳ ⇐ نقل، قله، ناله، لانه، نهال، نقاله

۱۷۴ ⇐ رسم، سرما، سوار، راسو، سمور، سماور

۱۷۵ ⇐ قوا، وقت، فوت، افق، تقوا، توقف، توافق

۱۷۶ ⇐ فنر، نفس، سفر، افسر، هراس، رفاه، فارس، سفره، فرانسه

۱۷۷ ⇐ ریه، پاره، آینه، پناه، پینه، پنیر، پیراهن

۱۷۸ ⇐ انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه

۱۷۹ ⇐ گود، سود، سنگ، دفن، سوگند، گوسفند

۱۸۰ ⇐ چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین

۱۸۱ ⇐ باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات، کابینت

۱۸۲ ⇐ گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده، جنگنده

۱۸۳ ⇐ نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه، شومینه

۱۸۴ ⇐ نوک، نیک، نمک، کمان، کمین، کامیون

۱۸۵ ⇐ قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق، مسابقه

۱۸۶ ⇐ مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه، خمپاره

۱۸۷ ⇐ جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان

۱۸۸ ⇐ کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن، نمکدان

۱۸۹ ⇐ سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه

۱۹۰ ⇐ حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب، صبحانه

۱۹۱ ⇐ لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا

۱۹۲ ⇐ کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق، سنجاقک

۱۹۳ ⇐ ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس، زمستان

۱۹۴ ⇐ تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر

۱۹۵ ⇐ توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا، اتوبان

۱۹۶ ⇐ پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان

۱۹۷ ⇐ مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل

۱۹۸ ⇐ سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی، سلیمان

۱۹۹ ⇐ جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان، دانشجو

۲۰۰ ⇐ بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۲۰۱ تا ۲۵۰

۲۰۱ ⇐ شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان

۲۰۲ ⇐ روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه، فیروزه

۲۰۳ ⇐ چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان، چمنزار

۲۰۴ ⇐ پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده

۲۰۵ ⇐ خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو

۲۰۶ ⇐ ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر

۲۰۷ ⇐ زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه

۲۰۸ ⇐ رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید

۲۰۹ ⇐ کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه، یکشنبه

۲۱۰ ⇐ دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات، دبستان

۲۱۱ ⇐ لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو، آنگولا

۲۱۲ ⇐ فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو، فوتبال

۲۱۳ ⇐ چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه، کمانچه

۲۱۴ ⇐ سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا، استوار

۲۱۵ ⇐ دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت

۲۱۶ ⇐ گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه

۲۱۷ ⇐ چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی، شکارچی

۲۱۸ ⇐ رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان

۲۱۹ ⇐ ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل

۲۲۰ ⇐ جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، جادوگر

۲۲۱ ⇐ سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی

۲۲۲ ⇐ پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک

۲۲۳ ⇐ نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه

۲۲۴ ⇐ چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه، تپانچه

۲۲۵ ⇐ شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور، شهریور

۲۲۶ ⇐ تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم، مستطیل

۲۲۷ ⇐ فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون

۲۲۸ ⇐ ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل

۲۲۹ ⇐ میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین، سرزمین

۲۳۰ ⇐ غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی

۲۳۱ ⇐ نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه، نگهبان

۲۳۲ ⇐ پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت

۲۳۳ ⇐ هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده، فالوده

۲۳۴ ⇐ نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه

۲۳۵ ⇐ میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی

۲۳۶ ⇐ قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق، آفریقا

۲۳۷ ⇐ شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر

۲۳۸ ⇐ نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه

۲۳۹ ⇐ پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان

۲۴۰ ⇐ خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا، خاویار

۲۴۱ ⇐ برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر

۲۴۲ ⇐ گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر

۲۴۳ ⇐ رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی

۲۴۴ ⇐ داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج

۲۴۵ ⇐ اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار

۲۴۶ ⇐ گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده، زادگاه

۲۴۷ ⇐ سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت، کاکتوس

۲۴۸ ⇐ پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس

۲۴۹ ⇐ زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه

۲۵۰ ⇐ انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۲۵۱ تا ۳۰۰

۲۵۱ ⇐ قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، باقالی

۲۵۲ ⇐ کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک، کاراته

۲۵۳ ⇐ رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش، خارپشت

۲۵۴ ⇐ کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک

۲۵۵ ⇐ دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه

۲۵۶ ⇐ باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب، باجناق

۲۵۷ ⇐ پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش

۲۵۸ ⇐ گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ

۲۵۹ ⇐ کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار

۲۶۰ ⇐ گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت، آبگوشت

۲۶۱ ⇐ بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین

۲۶۲ ⇐ سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس

۲۶۳ ⇐ فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری، نیلوفر

۲۶۴ ⇐ وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه، زنگوله

۲۶۵ ⇐ بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار، ابریشم

۲۶۶ ⇐ لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال

۲۶۷ ⇐ سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت

۲۶۸ ⇐ بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه، چابهار

۲۶۹ ⇐ رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت، خاکستر

۲۷۰ ⇐ گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو، گلوبند

۲۷۱ ⇐ کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار

۲۷۲ ⇐ باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس

۲۷۳ ⇐ تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی

۲۷۴ ⇐ دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند

۲۷۵ ⇐ پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار

۲۷۶ ⇐ کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک

۲۷۷ ⇐ موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو، گاومیش

۲۷۸ ⇐ زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج

۲۷۹ ⇐ انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار، راهنما

۲۸۰ ⇐ مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه

۲۸۱ ⇐ ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور، سوسمار

۲۸۲ ⇐ شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش

۲۸۳ ⇐ قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق

۲۸۴ ⇐ کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب

۲۸۵ ⇐ قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن، قطبنما

۲۸۶ ⇐ گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی، گوینده

۲۸۷ ⇐ مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام، محاکمه

۲۸۸ ⇐ قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله

۲۸۹ ⇐ برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری

۲۹۰ ⇐ ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه، آبمیوه

۲۹۱ ⇐ موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره

۲۹۲ ⇐ تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد، داستان

۲۹۳ ⇐ لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف، فلسطین

۲۹۴ ⇐ اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک

۲۹۵ ⇐ ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره، سرگیجه

۲۹۶ ⇐ زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، چای، پیاز، پیازچه

۲۹۷ ⇐ توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ

۲۹۸ ⇐ سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت

۲۹۹ ⇐ موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو

۳۰۰ ⇐ زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید، دوشیزه

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۳۰۱ تا ۳۵۰

۳۰۱ ⇐ کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند

۳۰۲ ⇐ سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون

۳۰۳ ⇐ رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف

۳۰۴ ⇐ دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال

۳۰۵ ⇐ دبی، کمد، کیش، شیب، مشک، شکم، میبد، مشکی، بیدمشک

۳۰۶ ⇐ فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت

۳۰۷ ⇐ زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله

۳۰۸ ⇐ کتان، ساکت، ساکن، تانک، استان، استکان

۳۰۹ ⇐ گسل، لوس، گلو، سوال، سوله، الگو، ساوه، گوساله

۳۱۰ ⇐ جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار

۳۱۱ ⇐ دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار

۳۱۲ ⇐ دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری

۳۱۳ ⇐ لوح، شاخ، خال، خوش، حال، حلوا، لواش، خوشحال

۳۱۴ ⇐ رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات

۳۱۵ ⇐ نهاد، شیاد، دشنه، ناشی، هادی، دایه، شاهد، دانه، دانش، دهان، شهید، شانه، آینده، شاهین، ناهید، اندیشه

۳۱۶ ⇐ خوک، کویر، یاور، رویا، خاور، خیار، خوراک، خوراکی

۳۱۷ ⇐ بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان

۳۱۸ ⇐ لیز، جیب، زین، لنج، لنز، لجن، نجیب، زنبیل، زنجبیل

۳۱۹ ⇐ کفن، نفس، فکس، سکه، ساکن، کاسه، کافه، نسکافه

۳۲۰ ⇐ نشت، شته، نشات، نشست، شانه، تشنه، تنها، شانس، نشاسته

۳۲۱ ⇐ گنج، گیج، جنگ، گنجه، نگین، جنین، نهنگ، گنجینه

۳۲۲ ⇐ ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه

۳۲۳ ⇐ مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه

۳۲۴ ⇐ نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب

۳۲۵ ⇐ داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار

۳۲۶ ⇐ متن، توان، وانت، تامین، تومان، امنیت، مانتو، ویتنام

۳۲۷ ⇐ گرگ، گنگ، نگار، گران، واگن، گرگان، انگور، گروگان

۳۲۸ ⇐ بچه، چاه، تکه، چکه، تباه، چابک، کتاب، تابه، کتابچه

۳۲۹ ⇐ ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال

۳۳۰ ⇐ میز، شیار، مزار، میرزا، شیراز، آمرزش، رزمایش

۳۳۱ ⇐ سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست

۳۳۲ ⇐ دوز، زرد، زود، لرز، روز، زور، درز، رودل، لودر، زالو، دلار، آرزو، دراز، دلاور، زردالو

۳۳۳ ⇐ ملک، مبل، کلم، کامل، کلام، کابل، کمیاب، کلمبیا

۳۳۴ ⇐ برگ، بدل، گدا، لگد، گرد، دلار، دلبر، گلاب، گرداب، بالگرد

۳۳۵ ⇐ کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک

۳۳۶ ⇐ فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری

۳۳۷ ⇐ خیر، خبر، نرخ، چرب، چین، چرخ، چربی، خبرچین

۳۳۸ ⇐ غار، باغ، غرب، غروب، غبار، ابرو، غوره، روباه، آبغوره

۳۳۹ ⇐ لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی

۳۴۰ ⇐ کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه

۳۴۱ ⇐ دکه، تشک، شته، دشت، شاهد، دهات، کاشت، شهادت، آتشکده

۳۴۲ ⇐ عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه

۳۴۳ ⇐ طبل، رطب، طلا، طلب، باطل، رکاب، کابل، رباط، کربلا، طلبکار

۳۴۴ ⇐ نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو

۳۴۵ ⇐ رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین

۳۴۶ ⇐ زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار

۳۴۷ ⇐ سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده

۳۴۸ ⇐ گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی

۳۴۹ ⇐ پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر

۳۵۰ ⇐ زین، میز، نیاز، زیان، زمین، ایمان، میزان، زایمان

 

جواب کامل آمیرزا مرحله 1 تا 1000 آپدیت 1402

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۳۵۱ تا ۴۰۰

۳۵۱ ⇐ شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار

۳۵۲ ⇐ کرج، جوک، کاج، جوش، شورا، جارو، روکش، شکار، کشور، جوشکار

۳۵۳ ⇐ ریگ، مگس، گیس، گرم، مرگ، مرسی، مسیر، گریم، گرمسیر، سرگرمی

۳۵۴ ⇐ ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل

۳۵۵ ⇐ کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار

۳۵۶ ⇐ لاشه، ویلا، شیوه، لواش، هیولا، الویه، شوالیه

۳۵۷ ⇐ لال، هلال، لیلا، لاله، گیاه، گلایه، گلایل، گالیله

۳۵۸ ⇐ عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه

۳۵۹ ⇐ ملت، تماس، ملات، املت، ماست، سلامت، الماس، اسلام، التماس

۳۶۰ ⇐ کرم، کمر، مسیر، کرسی، مرسی، سرما، ماسک، ساری، اسکی، سیرک، ریسک، اسیر، کریم، کمیسر، اکسیر، سرامیک

۳۶۱ ⇐ خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه

۳۶۲ ⇐ قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت

۳۶۳ ⇐ داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام، بامداد

۳۶۴ ⇐ قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت

۳۶۵ ⇐ برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور

۳۶۶ ⇐ کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر، گرافیک

۳۶۷ ⇐ جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت

۳۶۸ ⇐ رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم

۳۶۹ ⇐ هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور، اسطوره

۳۷۰ ⇐ شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر

۳۷۱ ⇐ دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید

۳۷۲ ⇐ جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر

۳۷۳ ⇐ کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف

۳۷۴ ⇐ شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا

۳۷۵ ⇐ مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار

۳۷۶ ⇐ زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد

۳۷۷ ⇐ قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت، اقتصاد

۳۷۸ ⇐ بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب، خشکبار

۳۷۹ ⇐ دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد

۳۸۰ ⇐ نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون، سمفونی

۳۸۱ ⇐ گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ

۳۸۲ ⇐ سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول

۳۸۳ ⇐ طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب

۳۸۴ ⇐ درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید

۳۸۵ ⇐ موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی

۳۸۶ ⇐ ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار

۳۸۷ ⇐ دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش

۳۸۸ ⇐ بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی

۳۸۹ ⇐ صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف

۳۹۰ ⇐ سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان، ادیسون

۳۹۱ ⇐ منبر، انبه، مربا، انبر، بهمن، مهربان، برنامه

۳۹۲ ⇐ علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله

۳۹۳ ⇐ پند، وزن، خون، دوزخ، نخود، پونز، پوند، پوزخند

۳۹۴ ⇐ کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل

۳۹۵ ⇐ شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه

۳۹۶ ⇐ پکن، نگار، گران، پیکر، گاری، پارک، پنیر، پیکان، پارکینگ

۳۹۷ ⇐ ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان

۳۹۸ ⇐ قصه، قوچ، قصد، نقد، قند، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه

۳۹۹ ⇐ باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان

۴۰۰ ⇐ قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۴۰۱ تا ۴۵۰

۴۰۱ ⇐ دکل، کبد، کند، کود، کدو، تند، بدل، نوبت، بلند، کندو، تنبک، تنبل، تولد، تونل، دولت، کدوتنبل

۴۰۲ ⇐ سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ

۴۰۳ ⇐ تند، امید، یتیم، تمدن، دایی، امنیت، میدان، دینامیت

۴۰۴ ⇐ پلو، لنز، زیپ، گلو، گوی، زین، پول، زنگ، لیز، پونز، پلنگ، زیلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ

۴۰۵ ⇐ هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان

۴۰۶ ⇐ قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه

۴۰۷ ⇐ مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر

۴۰۸ ⇐ فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین

۴۰۹ ⇐ پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس

۴۱۰ ⇐ پیک، پیکر، شاکی، کاشی، شریک، شاپرک، پیرایش، پیراشکی

۴۱۱ ⇐ میهن، میوه، هموار، مانور، روانی، ویران، هامون، نیمرو، همایون، رومانی، اهریمن، مریوان، ورامین، موریانه

۴۱۲ ⇐ رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد

۴۱۳ ⇐ جیب، باج، سیب، آجیل، بالا، بسیج، آسیا، آسیب، لباس، سبیل، ابلیس، سیلاب، آسیاب، جالباسی

۴۱۴ ⇐ پشه، پینه، پنیر، شیره، ریشه، شهره، شهریه، نشریه، هنرپیشه

۴۱۵ ⇐ دشت، سفر، سود، فوت، دوش، شرف، فرش، درست، درفش، درشت، دوست، فروش، سرود، دفتر، دستور، دستفروش

۴۱۶ ⇐ برس، سرب، نبرد، بندر، سراب، انبر، ربات، نبات، بستر، دربست، سرداب، داربست، دبستان، انبردست

۴۱۷ ⇐ بوق، مبل، قوم، نقل، قلم، قول، قبول، منقل، قلمو، بوقلمون

۴۱۸ ⇐ پشه، جهش، پنج، جشن، شنبه، پنجه، پنبه، جنبش، پنجشنبه

۴۱۹ ⇐ لال، بالا، لیلا، بلال، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال

۴۲۰ ⇐ دانه، نمره، نرده، فردا، نهاد، رفاه، ماده، رنده، دهان، فرمان، مناره، فرهاد، درمان، فرمانده

۴۲۱ ⇐ خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، آرزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه

۴۲۲ ⇐ نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو

۴۲۳ ⇐ گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه

۴۲۴ ⇐ لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن

۴۲۵ ⇐ سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام

۴۲۶ ⇐ گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، آبگرمکن

۴۲۷ ⇐ جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره

۴۲۸ ⇐ چای، دبیر، آچار، چربی، چادر، آبادی، بیدار، ایراد، ابدارچی

۴۲۹ ⇐ سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان

۴۳۰ ⇐ لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار

۴۳۱ ⇐ گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند

۴۳۲ ⇐ متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین

۴۳۳ ⇐ چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین

۴۳۴ ⇐ گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره

۴۳۵ ⇐ گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گزنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه

۴۳۶ ⇐ خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه

۴۳۷ ⇐ کمد، دکان، دانا، انار، آرام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار

۴۳۸ ⇐ تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست

۴۳۹ ⇐ شیب، روشن، بانو، آشوب، ناشی، بینوا، آویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور

۴۴۰ ⇐ فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور

۴۴۱ ⇐ چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب

۴۴۲ ⇐ ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه

۴۴۳ ⇐ عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی

۴۴۴ ⇐ گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان

۴۴۵ ⇐ خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان

۴۴۶ ⇐ سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، آسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان

۴۴۷ ⇐ خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار

۴۴۸ ⇐ کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون

۴۴۹ ⇐ فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه

۴۵۰ ⇐ داد، آسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۴۵۱ تا ۵۰۰

۴۵۱ ⇐ ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، آلبوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل

۴۵۲ ⇐ ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت

۴۵۳ ⇐ بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه

۴۵۴ ⇐ نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان

۴۵۵ ⇐ کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، آرزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی

۴۵۶ ⇐ خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات

۴۵۷ ⇐ دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد

۴۵۸ ⇐ دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده

۴۵۹ ⇐ تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر

۴۶۰ ⇐ روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی

۴۶۱ ⇐ نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، آدینه، همدان، ناهید، آینده، مدینه، نماینده

۴۶۲ ⇐ سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران

۴۶۳ ⇐ موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، آرزو، مناره، آزمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه

۴۶۴ ⇐ بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد

۴۶۵ ⇐ مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک

۴۶۶ ⇐ خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی

۴۶۷ ⇐ عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد

۴۶۸ ⇐ مکه، کره، کاهن، اراک، آرام، آرمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه

۴۶۹ ⇐ گدا، گود، آوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، آواره، درگاه، اراده، اردوگاه

۴۷۰ ⇐ زین، نیزه، ارزن، آزار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه

۴۷۱ ⇐ سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت

۴۷۲ ⇐ آذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه

۴۷۳ ⇐ برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قرآن، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان

۴۷۴ ⇐ غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه

۴۷۵ ⇐ شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری

۴۷۶ ⇐ عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان

۴۷۷ ⇐ مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه

۴۷۸ ⇐ سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت

۴۷۹ ⇐ خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه

۴۸۰ ⇐ داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر

۴۸۱ ⇐ دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد

۴۸۲ ⇐ دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، آسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی

۴۸۳ ⇐ پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، آینده، آدینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد

۴۸۴ ⇐ سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته

۴۸۵ ⇐ برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها

۴۸۶ ⇐ گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه

۴۸۷ ⇐ لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان

۴۸۸ ⇐ متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند

۴۸۹ ⇐ چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه

۴۹۰ ⇐ قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه

۴۹۱ ⇐ پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک

۴۹۲ ⇐ رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان

۴۹۳ ⇐ پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت

۴۹۴ ⇐ دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده

۴۹۵ ⇐ خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده

۴۹۶ ⇐ صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم

۴۹۷ ⇐ ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر

۴۹۸ ⇐ سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست

۴۹۹ ⇐ کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، آلوده، کلاهخود

۵۰۰ ⇐ علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۵۰۱ تا ۵۵۰

۵۰۱ ⇐ زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده

۵۰۲ ⇐ دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد

۵۰۳ ⇐ دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان

۵۰۴ ⇐ متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال

۵۰۵ ⇐ تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی

۵۰۶ ⇐ بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست

۵۰۷ ⇐ لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر

۵۰۸ ⇐ فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال

۵۰۹ ⇐ سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور

۵۱۰ ⇐ خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه

۵۱۱ ⇐ پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، املا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد

۵۱۲ ⇐ قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری

۵۱۳ ⇐ زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت

۵۱۴ ⇐ منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، طعمه، مقنعه، منطقه، قطعنامه

۵۱۵ ⇐ نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق

۵۱۶ ⇐ وزن، زبان، زانو، بازو، بانو، بودا، نوزاد، بادبزن، بندباز

۵۱۷ ⇐ میخ، خانه، شاخه، ماشه، میهن، منشی، شانه، خیمه، خیام، خامه، خانم، همایش، ماشین، نمایش، شاهین، هخامنشی

۵۱۸ ⇐ رنج، نجار، جادو، جواد، جارو، جهان، جاده، جوان، آرنج، جوهر، وردنه، جانور، اندوه، اروند، وجدان، جواهر، جوانه

۵۱۹ ⇐ خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان

۵۲۰ ⇐ برگ، زبان، آبان، بانگ، برنز، آزار، زرنگ، بزرگ، ابزار، باران، آبرنگ، بازار، انبار، ارزان، بازرگان، گازانبر

۵۲۱ ⇐ مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد

۵۲۲ ⇐ شانس، رشته، شانه، ناشر، شهرت، تراش، ارتش، تنها، تشنه، تهران، رسانه، ستاره، ترانه، نشاسته، شهرستان

۵۲۳ ⇐ فدا، سفر، دیگ، گیس، اسیر، سفید، افسر، اسید، گاری، سفیر، فردا، فارس، فاسد، سیگار، فریاد

۵۲۴ ⇐ یزد، مزد، مزار، امید، زمرد، زمین، نیاز، زیان، دراز، زیاد، میدان، نیزار، نامزد، درمان، میرزا، میزان

۵۲۵ ⇐ عسل، علی، عمل، علم، عالی، املا، مایع، سلام، سالم، آسیا، عیال، عالم، سیما، اسلام، الماس، ایلام، اسماعیل

۵۲۶ ⇐ کوه، هتل، تله، رتیل، کویر، لیتر، کولر، وکیل، هویت، تکیه، کوره، کیلو، کویت، کوله، ترکیه

۵۲۷ ⇐ کور، نوک، آوار، کویر، نوکر، اراک، نیرو، روانی، ایوان، ایران، ویران، کارون، کاروان، اوکراین

۵۲۸ ⇐ چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه

۵۲۹ ⇐ نهاد، دانه، هادی، آینه، دایه، انبه، آبان، بدهی، بنده، دانا، آینده، آبادی، ناهید، آدینه

۵۳۰ ⇐ سبک، برف، سفر، کیف، سیب، کافر، کرفس، اسکی، کاسب، فارس، افسر، اسیر، فریب، سیرک، کرسی، ریسک، سفیر، رکاب، آسیب، سراب، اکسیر، باریک، بارفیکس

۵۳۱ ⇐ تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار

۵۳۲ ⇐ سحر، سبد، حدس، حبس، ساحر، آباد، سراب، آدرس، حساب، حسابدار

۵۳۳ ⇐ مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم

۵۳۴ ⇐ املا، نسیم، سالن، آسان، آسیا، سینما، یاسمن، ایلام، سیمان، الماس، آسمان، اسلام، آلمان، ایمان، سلیمان، سلمانی، میانسال

۵۳۵ ⇐ خیس، سخت، سیخ، رخت، ساخت، خیار، اسکی، کتری، ساکت، خسارت، کتیرا، تاریخ، اسکیت، استخر، تاکسی، تاریک، خاکستر، خاکستری

۵۳۶ ⇐ دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت

۵۳۷ ⇐ کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار

۵۳۸ ⇐ مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار

۵۳۹ ⇐ رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج

۵۴۰ ⇐ جلد، یلدا، ویلا، دلیر، دلار، لودر، جواد، آجیل، جلاد، جدول، جدال، جارو، جادو، دلاور، جاوید، رادیو، دیوار

۵۴۱ ⇐ برگ، گروه، گوهر، واگن، گربه، گونه، آهنگ، انبه، بانگ، بانو، آبرنگ، روبان، بنگاه، آهنگر، بوران، انگور، روباه، گروهبان

۵۴۲ ⇐ سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه

۵۴۳ ⇐ اسکی، کتری، لیتر، رتیل، لیست، کلاس، ریاست، تاکسی، کتیرا، اسکیت، کلیسا، سریال، اسکلت، کالری، تاریک، لاستیک، کریستال

۵۴۴ ⇐ نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان

۵۴۵ ⇐ متن، تانک، کتان، کنیا، کتری، کمین، کمان، تمرین، تاریک، کتیرا، تیمار، کتانی، ترکمن، کرمان، تانکر، نیمکت، امنیت، تیرکمان

۵۴۶ ⇐ سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک

۵۴۷ ⇐ قلم، قوم، نقل، قول، قمه، قله، لقمه، نهال، قلوه، مقوا، قلمو، لانه، منقل، لقمان، ملوان، مقاله، ملاقه، نقاله

۵۴۸ ⇐ سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون

۵۴۹ ⇐ رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند

۵۵۰ ⇐ دوش، گوش، شوهر، شوره، گوهر، گروه، گردو، شاهد، دوره، روده، هاشور، شاگرد، گوارش، شاهرگ، هشدار، شاهرود

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۵۵۱ تا ۶۰۰

۵۵۱ ⇐ دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کاردانی

۵۵۲ ⇐ سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور

۵۵۳ ⇐ رخش، مربا، خشاب، خراش، آرام، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش

۵۵۴ ⇐ گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار

۵۵۵ ⇐ تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات

۵۵۶ ⇐ بست، سبک، کسب، کباب، کاسب، کلاس، کتاب، بابک، بابل، ساکت، کابل، لباس، اسکلت، کسالت، بسکتبال

۵۵۷ ⇐ زبر، دره، بچه، چوب، چرب، زرد، بره، دوره، برده، روزه، روده، بهروز، زردچوبه

۵۵۸ ⇐ جام، امید، مداد، جامد، جدید، مجید، اجداد، امداد، داماد، جامدادی

۵۵۹ ⇐ اول، لوس، نسل، سفر، فال، نفس، سونا، سالن، افسر، سفال، فارس، سوال، افسون، فانوس، فوران

۵۶۰ ⇐ ریل، لیز، آجر، زجر، ریال، جاری، رازی، لیزر، آجیل، ایرج، ارازل، جالیز، الجزایر

۵۶۱ ⇐ نوک، واگن، کنار، نگار، گران، کنگر، نوکر، انگور، گورکن، کارون، کانگورو

۵۶۲ ⇐ فخر، فال، فلک، کفر، فکر، خال، کافر، کلاف، کالا، فاخر، خلاف، اراک، خلافکار

۵۶۳ ⇐ موز، گام، آرزو، آمار، آواز، آوار، آرام، گراز، مزار، گرما، امروز، ماورا، گوارا، آموزگار

۵۶۴ ⇐ دفن، دیو، نیرو، فرنی، نوید، فرود، درون، ردیف، فوری، فردین، فریدون، فروردین

۵۶۵ ⇐ کابل، بلیت، نبات، کتاب، بیان، بیات، کتان، لکنت، تانک، بانک، بالن، تنبک، تنبل، کتانی، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین

۵۶۶ ⇐ لوس، موم، سوال، ملوس، املا، سالم، سلام، اسلام، الماس، امسال

۵۶۷ ⇐ نیش، شیب، ریشه، بیشه، میهن، نیمه، شیره، نرمش، شنبه، منبر، بهمن، شبنم، نمره، مربی، منشی، بیمه، نشریه

۵۶۸ ⇐ زبر، برگ، دیگ، یزد، زیره، بدهی، برگه، گربه، هرگز، بزرگ، گرده، گریه، گیره، دبیر، برگزیده

۵۶۹ ⇐ رخت، خیر، بخت، خبر، بخار، خیار، آخرت، باخت، ربات، تایر، بیات، خراب، تخریب، باتری، تاریخ، بخاری، تبخیر، تاخیر، خیرات، بختیاری

۵۷۰ ⇐ گنج، جگر، رنج، گدا، جنگ، آرنج، گنجه، گنده، گران، گرده، آهنگ، درجه، نجار، جهان، جاده، جهاد، گردن، گناه، نگار، نگاه، آهنگر، جهانگرد

۵۷۱ ⇐ نسل، لیست، آسان، آسیا، سینا، تنیس، سالن، ایست، استان، ایالت، آستین

۵۷۲ ⇐ فرش، شرف، ظرف، فیش، ظریف، رویش، شریف، فروش، شوفر، فوری، یورش، ظرفشویی

۵۷۳ ⇐ بدل، ویلا، یلدا، نوبل، بلند، بانو، بودا، دیوان، بینوا، لوبیا، نابود، لیوان، بنیاد، وانیل، والدین

۵۷۴ ⇐ پتک، پست، تپش، سوپ، کشت، پیک، پشت، پوک، تشک، شکست، پشتک، سکوت، تیوپ، پیست، کویت، کشتی، پشتی، پوست، پوشک، پیشکسوت

۵۷۵ ⇐ یزد، داس، زین، دیس، زنده، نیاز، دایه، سیاه، ساده، نسیه، سینه، زیاد، زیان، ایزد، سینا، نیزه، اسید، سایه، سازه، زاهد، آینه، آینده، آدینه، سازنده

۵۷۶ ⇐ مواد، دوام، دریا، مرید، مایو، وارد، مدیر، مدار، مادر، امید، رادیو، دیوار، مروارید

۵۷۷ ⇐ شیمی، ماشه، شیره، ریشه، ماهی، شیار، شهرام، شماره، همایش، شیرماهی

۵۷۸ ⇐ غار، غنا، غنی، اغوا، نیرو، آوار، روغن، روانی، ویران، ایوان، ایران، ارغوان، ارغوانی

۵۷۹ ⇐ سخت، خون، سخن، تونس، وانت، آسان، سونا، ساخت، ستون، سوخت، نخست، ستوان، اوستا، تاوان، سخاوت، استان، استوا، خاتون، توانا، استخوان

۵۸۰ ⇐ متن، مترو، تنور، مایو، تورم، رمان، تیمار، تامین، روانی، مانتو، تمرین، ویران، نیمرو، تومان، امنیت، میترا، مریوان، رومانی، ویتنام، ورامین

۵۸۱ ⇐ رخش، خوش، شاخ، شوخ، خارش، یواش، خراش، خاور، شرور، شوخی، خیار، خیارشور

۵۸۲ ⇐ ترن، برس، سرب، نصب، صبر، نبات، سراب، تراس، بستر، راست، ستار، رانت، آبستن، تناسب

۵۸۳ ⇐ کوی، نوک، کتان، تانک، یکتا، کویت، کتانی، ایوان، کتایون، تایوان

۵۸۴ ⇐ پست، پتک، پاک، پکن، پاکت، ساکن، کاست، آسان، ساکت، سکان، استان، پاستا، استکان، پستانک، پاکستان

۵۸۵ ⇐ سود، هوس، سند، سونا، سواد، آدرس، ساوه، ساده، سوره، سرود، آسوده، وردنه، سوهان، رسانه، اندوه، سودان، سروان، دوران، اروند

۵۸۶ ⇐ گیس، آسیا، هستی، آگهی، آگاه، ایست، سیاه، گیاه، سایه، آگاهی، ایستگاه

۵۸۷ ⇐ گوش، گوشه، گروه، گوهر، گواه، ورشو، شوره، رشوه، شوهر، هاشور، شاهرگ، گوارش، گوشواره

۵۸۸ ⇐ جنگ، باج، لجن، گنج، لنج، جنگل، گلاب، بانگ، انگل، بالن، لبنان، جنگلبان

۵۸۹ ⇐ سند، یلدا، اسید، آدرس، دلیر، اسیر، دلار، ساری، دینار، سریال، سیلندر، ایسلند، ایرلند

۵۹۰ ⇐ میل، موش، ملت، مشت، شوم، لوتی، ولرم، لیمو، یورش، رتیل، لیتر، تورم، مترو، ترشی، مشورت، مشتری، لیموترش

۵۹۱ ⇐ تیز، تنه، زینت، نیاز، زیان، تازه، آینه، نیزه، تنها، انتها، نهایت، اهانت، تازیانه

۵۹۲ ⇐ یزد، باز، زین، زینب، ایزد، بیان، بازی، زبان، زیبا، زیاد، بنیاد، بندباز

۵۹۳ ⇐ کیش، نمک، شیک، شادی، کمین، آدمک، امید، شاکی، مدنی، مشکی، کاشی، دکان، شیاد، منشی، دشمن، دشنام، نمایش، آدمکش، ماشین، میدان

۵۹۴ ⇐ کبد، کتاب، کارت، رکاب، ربات، تبرک، اراک، آباد، دارت، برکت، راکت، دکتر، ابتدا، ارادت، تدارک، ابتکار

۵۹۵ ⇐ خون، خدا، نرخ، خرد، دوره، نخود، رخنه، درون، خانه، روده، خنده، خاور، وردنه، اندوه، اروند، دوران، خواهر، رودخانه

۵۹۶ ⇐ پدر، پودر، ایده، پادو، پاره، پارو، پرده، ادویه، پیاده، پراید، دیوار، دایره، رادیو

۵۹۷ ⇐ سکه، سنگ، سکان، گناه، کاسه، نگاه، آهنگ، آسان، آگاه، سنگک، ساکن

۵۹۸ ⇐ چای، پیچ، چین، چاپ، پوچ، پنیر، پارچ، پارو، پنچر، پویا، چنار، چوپان، پوریا، پیانو

۵۹۹ ⇐ شال، زشت، شنل، لنز، نبات، شتاب، زبان، تابش، بالن، بالش، زابل، تنبل، تلاش

۶۰۰ ⇐ اسکی، لیست، ایست، بلیت، سبیل، کتاب، کابل، لباس، آسیب، بیست، کلاس، کاسب، کلیسا، تاکسی، اسکلت، اسکیت، ابلیس، لاستیک

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۶۰۱ تا ۶۵۰

۶۰۱ ⇐ دود، اردن، نوید، نادر، درود، درون، دینار، دیوان، دیدار، دیوار، دوران، اروند، روانی، ویران، رادیو

۶۰۲ ⇐ عرب، عروس، بستر، وسعت، ساعت، عابر، سراب، بورس، سرعت، عبور، عبرت، روستا، باروت

۶۰۳ ⇐ واگن، فارس، نرگس، نگار، سنگر، افسر، سونا، سرنگ، گران، انگور، سروان، فوران، فانوس، گارسون، افسونگر

۶۰۴ ⇐ تند، مدت، تهی، متن، مرده، ریتم، نیمه، مرید، تیره، مدیر، نمره، تمدن، میهن، مهدی، درهم، تمرین، مدینه

۶۰۵ ⇐ بغل، باغ، لبه، آغل، غیب، بالا، غایب، ابله، الاغ، لایه، اهلی، باله، بالغ

۶۰۶ ⇐ آلپ، آرام، آمار، املا، رمال، رمان، لامپ، آلمان، آرمان

۶۰۷ ⇐ منچ، چمن، چای، عید، چین، دعا، مایع، مانع، عمان، معنا، معدن، معاد، چمدان، میدان، معدنچی

۶۰۸ ⇐ مزد، دزد، یزد، دید، میز، داد، ایدز، دزدی، آزاد، مداد، زیاد، ایزد، آزادی، داماد، امداد

۶۰۹ ⇐ تیز، تایر، زیان، زینت، آزار، تراز، ارزن، زرین، نیاز، زیارت، ارزان، نیزار، ایران

۶۱۰ ⇐ ربات، نوبت، نبات، انبر، بیان، بیات، تنور، بانو، رانت، باروت، بیرون، بینوا، باتری، روبان، بوران، بورانی

۶۱۱ ⇐ خدا، مواد، مدار، آوار، مخدر، مورخ، مادر، آمار، آرام، آخور، خرما، خاور، خادم

۶۱۲ ⇐ پدر، پادو، وارد، پارو، پودر، پرتو، دارت، اردو، آوار، دوات، داور، دارو، اروپا، واردات

۶۱۳ ⇐ فرش، تفرش، هرات، تراش، افشا، افرا، فرات، ارتش، رشته، رفاه، فشار، شهرت، آشفته، فرشته، شرافت، اشاره

۶۱۴ ⇐ گله، بدل، انبه، ابله، باله، هلند، گنده، بنده، گلاب، بلند، بالن، انگل، بانگ، گنبد، بنگاه، گلدان، هندبال

۶۱۵ ⇐ قصد، قرص، فقر، قصر، قیر، قیف، صفا، صاف، افق، رقص، صدا، صفر، صدف، صیاد، فقیر، فردا، صادق، رفیق، فریاد

۶۱۶ ⇐ سخن، سخت، پست، ساخت، پناه، پخته، سپاه، خسته، خانه، تنها، نخست، پسته، پاسخ، نسخه

۶۱۷ ⇐ سهم، سند، پند، پناه، پماد، ماسه، دهان، دانه، ساده، ماده، سهام، دامنه، مهندس، همدان

۶۱۸ ⇐ ایست، سیما، ماست، آسیا، املا، لیست، املت، تماس، اسلام، الماس، تسلیم، سلامت، ایلام، سلامتی، مالیات، التماس

۶۱۹ ⇐ جام، متن، تند، تاج، مزد، مدت، جزام، مزاج، جامد، مجاز، زمان، تمدن، نماز، نجات، نامزد

۶۲۰ ⇐ زال، خال، خاص، اصل، صلح، زحل، حاصل، صالح، خالص، خیال، اصیل، خالی، حاصلخیز

۶۲۱ ⇐ کوچ، چرک، چین، یونس، کرسی، کویر، نوکر، چروک، ریسک، سیرک، کنسرو

۶۲۲ ⇐ زاغ، داغ، غار، غنا، غاز، ارزن، چادر، دراز، چراغ، اردن، چنار، چغندر

۶۲۳ ⇐ ارزن، اردن، ربنا، دراز، باند، بارز، برنز، انبر، زبان، بردار، برادر، دربار، دربان

۶۲۴ ⇐ جگر، رنج، جنگ، جام، جرم، اوج، موج، گنج، جوان، رمان، جارو، آرنج، نجوم، واگن، نجار، مرجان، انگور، جانور، جنگاور

۶۲۵ ⇐ رخش، خوک، خشک، شاخ، چکش، چرک، چرخ، کوچ، چروک، چاکر، شکار، خراش، کاوش، خارش، خاور، روکش، کشور، خوراک

۶۲۶ ⇐ جوش، جشن، دوش، شاهد، شانه، جواد، دانش، جوان، دشنه، جهاد، جادو، جاده، جهان، اندوه، وجدان، جوانه، دانشجو، جوشانده

۶۲۷ ⇐ تخت، رخت، تهی، خبر، خیر، بخت، تربت، بخیه، تختی، بهتر، خبره، تخته، تیره، رتبه، تخریب، تربیت، تبخیر

۶۲۸ ⇐ کرج، کاج، جادو، ورود، اردک، کارد، کادو، جودو، جواد، جارو، کادر، رکود، دکور

۶۲۹ ⇐ قلب، قتل، قاب، لقب، قاتل، قالب، بالا، قلاب، شلاق، اتاق، بقال، بالش، شتاب، تلاش، تقلب، تالاب، باتلاق

۶۳۰ ⇐ بدل، گله، دلار، گلاب، گرده، گربه، دلبر، برگه، باده، ابله، باله، برده، دلربا، براده، درگاه، گرداب، بالگرد

۶۳۱ ⇐ تپش، پشت، هشت، پشه، تنه، تنگ، گشنه، تنگه، تشنه، نقشه، قشنگ

۶۳۲ ⇐ گلو، لوح، گسل، هلو، حوا، سوله، ساوه، الگو، حلوا، هالو، سلاح، ساحل، سوال، حوله، حواس، اسلحه، گوساله

۶۳۳ ⇐ قفس، فال، قله، قفل، سکه، افق، قلک، سقف، کلاه، کلاس، کافه، کاسه، ساقه، سفال، قفسه، فلکه، اسکله، کلافه

۶۳۴ ⇐ رنج، تاج، برج، جهان، تنها، رتبه، نجات، نجار، برنج، باجه، انبه، آرنج، تاجر، تهران، تجربه، ترانه

۶۳۵ ⇐ دیس، عطر، سطر، دعا، عید، عدس، رعد، سعی، سریع، اسید، رسید، اسیر، عطار، ساعد، آدرس، سعدی، عدسی، عطارد

۶۳۶ ⇐ نسل، سوت، هلو، هتل، هوس، تله، نوه، چهل، تنه، تونل، ستون، سوله، چهلستون

۶۳۷ ⇐ چاپ، گاو، پوچ، اول، گلو، چال، پلو، پول، گلپر، پارچ، پارو، الگو، چپاول

۶۳۸ ⇐ گلف، نفس، فال، لگن، چنگ، گسل، سفال، انگل، سالن، چنگال

۶۳۹ ⇐ پشه، هوش، گوش، گوهر، پوشه، شوهر، رشوه، گروه، شوره، پژوهش، پروژه، پژوهشگر

۶۴۰ ⇐ یزد، وزن، زیاد، زانو، آویز، ونیز، ایزد، ایدز، زیان، نیاز، دیوان، زندان، نوزاد، یونان، اندونزی

۶۴۱ ⇐ شیب، تیز، زشت، آتش، شتاب، زیبا، تابش، بازی، اشیا، آشتی، بیات

۶۴۲ ⇐ راکت، کتان، رانت، آنتن، کتری، تانک، کارت، کنار، کتیرا، تاریک، کتانی، تانکر

۶۴۳ ⇐ رنگ، سند، گردن، نرگس، سنگر، گردو، سوسن، سرنگ، درنگ، سرود، درون، سوگند

۶۴۴ ⇐ خزر، زخم، رمان، آزار، خمار، خزان، خرما، زمان، آرام، آمار، خانم، مزار، مخزن، نماز، ارزان، آرمان

۶۴۵ ⇐ پدر، دکل، پلک، پول، پاک، پارو، دلار، پلاک، کادو، پدال، لودر، کولر، پودر، پارک، دکور، دلاور، پولاد، پولدار

۶۴۶ ⇐ خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله

۶۴۷ ⇐ گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی

۶۴۸ ⇐ گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه

۶۴۹ ⇐ چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار

۶۵۰ ⇐ متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۶۵۱ تا ۷۱۵

۶۵۱ ⇐ چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی

۶۵۲ ⇐ بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه

۶۵۳ ⇐ قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر

۶۵۴ ⇐ دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی

۶۵۵ ⇐ سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان

۶۵۶ ⇐ خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت

۶۵۷ ⇐ زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان

۶۵۸ ⇐ کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار

۶۵۹ ⇐ چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس

۶۶۰ ⇐ صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی

۶۶۱ ⇐ غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار

۶۶۲ ⇐ نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن

۶۶۳ ⇐ دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر

۶۶۴ ⇐ سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما

۶۶۵ ⇐ خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه

۶۶۶ ⇐ جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه

۶۶۷ ⇐ ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر

۶۶۸ ⇐ سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست

۶۶۹ ⇐ کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار

۶۷۰ ⇐ عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار

۶۷۱ ⇐ ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش

۶۷۲ ⇐ هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده

۶۷۳ ⇐ رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته

۶۷۴ ⇐ مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو

۶۷۵ ⇐ مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

۶۷۶ ⇐ میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینه

۶۷۷ ⇐ سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشی

۶۷۸ ⇐ رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخ

۶۷۹ ⇐ تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایست

۶۸۰ ⇐ جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسوده

۶۸۱ ⇐ مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامش

۶۸۲ ⇐ متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقان

۶۸۳ ⇐ گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگو

۶۸۴ ⇐ گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریک

۶۸۵ ⇐ لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، باله

۶۸۶ ⇐ تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکان

۶۸۷ ⇐ جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجه

۶۸۸ ⇐ دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردن

۶۸۹ ⇐ رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریم

۶۹۰ ⇐ عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارت

۶۹۱ ⇐ برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جوراب

۶۹۲ ⇐ شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیر

۶۹۳ ⇐ جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزه

۶۹۴ ⇐ نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکو

۶۹۵ ⇐ لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوب

۶۹۶ ⇐ قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلا

۶۹۷ ⇐ جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره

۶۹۸ ⇐ وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتون

۶۹۹ ⇐ پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیل

۷۰۰ ⇐ نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفان

۷۰۱ ⇐ حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حساب

۷۰۲ ⇐ حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکم

۷۰۳ ⇐ سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالی

۷۰۴ ⇐ نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشن

۷۰۵ ⇐ صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضر

۷۰۶ ⇐ رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستاره

۷۰۷ ⇐ تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکش

۷۰۸ ⇐ سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارت

۷۰۹ ⇐ مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادی

۷۱۰ ⇐ غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبه

۷۱۱ ⇐ پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهات

۷۱۲ ⇐ لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفین

۷۱۳ ⇐ شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازی

۷۱۴ ⇐ صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویر

۷۱۵ ⇐ چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

 

 

جواب بازی آمیرزا ⇐ مراحل ۷۱۶ تا ۷۵۵

۷۱۶- میخ، ماهی، خامه، خیام، گیاه، آگهی، خیمه، مخفی، مخفیگاه

۷۱۷- قسم، سوپ، پدر، قوم، ورق، قدم، رقم، مقدس، پودر، مرقد، سمور، سرود، مدرس

۷۱۸- شفا، زشت، ارتش، آشتی، ترشی، شیفت، شیار، ارزش، اتریش، زیارت، شیراز

۷۱۹- سخن، وفا، دفن، خدا، خون، سونا، فاسد، نخود، سواد، فانوس، اسفند

۷۲۰- بالن، انگل، باند، گلاب، دلار، لنگر، بلند، گردن، گنبد، گلنار، گلدان، آبرنگ، دنبال، گرداب، بالگرد

۷۲۱- داد، درد، مرد، مدار، مربا، مبدا، مداد، مادر، مرداد، درآمد، برادر، مرداب

۷۲۲- موم، حرم، روح، رحمت، تورم، مترو، محرم، ترمیم، محروم، تحریم، محترم، مرحوم

۷۲۳- جنگ، جگر، آینه، گیره، گناه، نجار، گریه، آرنج، جیره، آهنگ، آگهی، هیجان، انجیر، آهنگر

۷۲۴- ناشی، گریم، ناشر، گرما، گاری، منشی، شناگر، ماشین، نمایش، نگارش، نمایشگر

۷۲۵- نوه، روده، رنده، درون، نوید، ویژه، نروژ، نرده، نیرو، هیدروژن

۷۲۶- پله، لپه، لامپ، پیله، میله، ماله، پیام، پایه، ماهی، مایل، پیاله

۷۲۷- قوا، خلق، لخت، خال، ملخ، قول، قلم، تلخ، قوم، وقت، تقوا، قاتل، مقوا، خالق، خلاق، املت

۷۲۸- چاه، چای، کاه، چرک، چکه، هیچ، چاره، چهره، چاکر، کرایه

۷۲۹- بوته، تباه، بهشت، تابه، آشوب، شهاب، شتاب، توبه، شباهت، باهوش، اشتباه

۷۳۰- وزن، سوت، زیست، زینت، یونس، سینی، ستون، ونیز، سوزن، تنیس، ویزیت، زیتون

۷۳۱- چسب، سود، چوب، دیو، سیب، سبد، سوت، دیس، دست، بوس، دوست، بیست

۷۳۲- رمان، پیرو، پیام، پارو، نیرو، پویا، پنیر، پوریا، روانی، پیمان، پیانو، نیمرو، مانور، ویران، رومانی

۷۳۳- امید، دنیا، دامن، مدال، یلدا، مایل، نادم، میدان، میلاد، دینام، ملایم

۷۳۴- ریال، امیر، مایل، املا، آمار، رمال، آرام، ملایر، ایلام، مالاریا

۷۳۵- عقل، قله، دعا، اهدا، قلعه، عادل، عاقد، عاقل، عقده، علاقه، قلاده

۷۳۶- دکل، باج، تاج، کاج، جلد، بدل، کبد، جلبک، کتاب، کلاج، کابل، جالب، جلاد، کالبد

۷۳۷- گوش، شوهر، شوره، ارزش، ورزش، گوشه، آرزو، گروه، رشوه، گراز، روزه، گزارش، گوارش، شاهرگ، هاشور، ورزشگاه

۷۳۸- دیگ، گردش، گردن، مرشد، دشمن، شگرد، گریم، مرید، منشی، گندم، مدیر

۷۳۹- نوید، پیدا، یلدا، پدال، ویلا، پویا، پوند، پیانو، دیوان، پیوند، لیوان، وانیل

۷۴۰- شیب، بیشه، بنیه، شیعه، ناشی، شانه، شهاب، انبه، شعبه، آینه، شنبه، شایعه، شعبان، شاهین

۷۴۱- شال، شکل، کالا، شلیک، شاکی، کاشی، شریک، شکار، لشکر، ریال، آشکار، آرایش، کالری

۷۴۲- یلدا، دیلم، مرید، رمال، مدار، مدال، دلار، مادر، مدیر، امید، دایی، ریال، ملایر، میلاد، میلیارد

۷۴۳- لبه، مبل، هتل، مدت، تله، تمدن، تنبل، بنده، بهمن، دلمه، بلند، هلند، دنبه، مهلت، تلمبه

۷۴۴- بوس، سبد، برس، دوش، درشت، بورس، ترسو، شربت، دوست، درست، شبدر، رسوب، سرود، دستور

۷۴۵- کتری، یکتا، کارت، دارت، ژاکت، راکت، اردک، دکتر، دریا، آژیر، تدارک، کتیرا، تیراژ، تاریک

۷۴۶- کوه، پاک، پتو، توپ، پوک، تپه، پاکت، کاوه، پوکه، کاهو، کوتاه

۷۴۷- ریه، میوه، ماهی، میهن، نمره، نیمه، مانور، مناره، نیمرو، رومانی، اهریمن، اورمیه، موریانه

۷۴۸- زشت، شاه، شتاب، شهاب، زاهد، تازه، دهات، تابه، ابهت، بهشت، شاهد، شهادت، شباهت، بهداشت

۷۴۹- سبز، ساز، لبو، رسول، سوال، زابل، آرزو، بلور، بورس، زالو، بازو، لباس، سراب، البرز، سرباز، بلوار، بازرس

۷۵۰- شیب، زهرا، هزار، زیره، بیشه، شیار، شیره، ریشه، ارزش، شهاب، شیراز، شیربها، شهربازی

۷۵۱- وزن، گدا، زنگ، زرد، زانو، واگن، دراز، گردن، گردو، درون، گوزن، انگور، نوزاد

۷۵۲- نامه، ماسه، سهام، سرمه، نمره، ساده، سرما، همسر، ماده، آدرس، مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه

۷۵۳- لوس، یاس، سوال، آسیا، یونس، سالن، ویلا، آسان، سویا، ایوان، وانیل، لیوان

۷۵۴- فوت، فیل، لیز، زلف، فلز، لیف، فضول، زیلو، فلوت، فیوز، لوزی

۷۵۵- مبل، قلم، مشق، شام، طلا، قشم، مطب، قلب، قطب، بالش، قلاب، قالب، باطل، طلاق، بقال، شلاق، شمال

 

پاسخ های بازی آمیرزا مراحل ۷۵۶ تا ۷۹۵

۷۵۶- فیل، لیف، نیرو، فیلم، منفی، لیمو، فوری، فرمول، نیمرو، نیلوفر

۷۵۷- کود، یزد، کدو، زود، نوک، وزن، کنجد، کنیز، نوید، نیکو، کندو، جکوزی

۷۵۸- اول، نسل، ستون، سوال، سونا، آسان، تونل، سالن، استان، ستوان

۷۵۹- برگ، گرز، رنگ، زبان، گراز، آبان، بزرگ، انبار، باران، بازار، ابزار، ارزان، بازرگان

۷۶۰- نرم، نمک، میخ، خبر، خنک، نرخ، کریم، کبیر، میخک، کمین، مریخ، کربن، مربی، خمیر

۷۶۱- کود، کدو، تکه، کوه، دوا، دکه، کادو، کاوه، کاهو، کوتاه

۷۶۲- سهم، حنا، نامه، سالن، ساحل، ماسه، سلام، حمله، سالم، اسلحه، حامله، حماسه

۷۶۳- وزن، میز، موز، آویز، زیان، زمین، نیاز، زانو، زمان، نماز، آزمون، میزان، موازی، مایونز

۷۶۴- تاب، اسب، حبس، حساب، ماست، محبت، تبسم، تماس، مساحت، تمساح

۷۶۵- هوش، موش، بهمن، شبنم، ماشه، آشوب، شنبه، شانه، انبه، شهاب، باهوش، نوشابه

۷۶۶- پیک، کیش، پری، پیر، شاکی، کاشی، شریک، شکار، پارک، شاپرک، پیراشکی

۷۶۷- یلدا، دنیا، امید، لیمو، مواد، مدال، میلاد، میدان، ملوان، وانیل، لیوان

۷۶۸- نان، گله، ناله، لانه، نهال، گلاب، ابله، انبه، نهنگ، بالن، بنگاه، لبنان، نگهبان

۷۶۹- نفس، سرفه، سفره، آسان، رفاه، انار، رسانه، ناهار، فرانسه، افسانه

۷۷۰- برق، براق، بهار، ایده، قاره، بدهی، دبیر، رقیب، برده، بیدار، ردیاب، بدرقه، دایره

۷۷۱- موج، جسم، تماس، نجات، ماست، سمنو، ستون، نجوم، ناموس، تومان، مانتو

۷۷۲- شنا، دهان، شانه، دانا، آشنا، دانش، ناهار، اشاره، اراده، هشدار، اداره

۷۷۳- گاو، لیگ، گلو، ویلا، گاری، ریال، الگو، گالری، گوریل

۷۷۴- مکه، مزه، کینه، زمین، کمین، نیزه، همزن، نازک، کمان، هیزم، کنیز، کیهان، میزان

۷۷۵- جیغ، مرغ، موج، جرم، غوره، مجری، میوه، جوهر، جیوه، هویج، جریمه، جمهوری

۷۷۶- زرد، زهر، زنگ، رنگ، گردن، نهنگ، هرگز، گرده، زنده، زرنگ

۷۷۷- کشو، کفش، کیف، شکم، کشف، موش، کفاش، کافی، شکاف، موشک، مشکی

۷۷۸- آینه، میهن، مهدی، دنیا، ماده، آینده، همدان، مانده، میدان، ناهید، نماینده

۷۷۹- مشت، مشق، قشم، آتش، اتاق، نقاش، آشنا، تماشا، امانت، انتقام

۷۸۰- نوع، شمع، عمو، روشن، شروع، معنا، شورا، شعور، شاعر، عمان، معاون، مشاور

۷۸۱- کیف، کاسه، سیاه، سایه، کیسه، کینه، آینه، سینه، کیهان، سفینه

۷۸۲- میخ، خفه، خیمه، منفی، آینه، خانه، خیام، خانم، مخفی، خامه

۷۸۳- مهم، نمره، جهان، مجرم، نجار، آرنج، جهنم، مهاجم، مهمان، مهاجر، مرجان، مناره

۷۸۴- عمو، سیم، هوس، عید، عدس، عمه، سعی، معده، سعدی، میوه

۷۸۵- پدر، سپاه، سیاه، آدرس، ساده، پایه، سایه، پیاده، پادری، سیاره، دایره، پاریس

۷۸۶- وزن، زوج، جارو، جوان، آرنج، آواز، زانو، نجار، انار، اجرا، ارزان، جانور

۷۸۷- نوار، گریه، گیاه، گران، گوهر، گونه، گیره، ویران، آهنگر، انگور، نیروگاه

۷۸۸- شکل، کویر، کیلو، شلیک، ویلا، شکار، لشکر، کشور، کولر، وکیل، شریک، لواشک، شلوار

۷۸۹- قتل، قلم، قالی، املا، املت، قیمت، اتاق، ایلام، لیاقت، قیامت، مالیات، ملاقات

۷۹۰- عدل، دعا، عمل، علم، علت، مدال، عادت، املا، معدل، املت، معتاد، علامت، عدالت، اعتماد

۷۹۱- سود، سوت، هوس، چوب، چسب، سبد، بچه، دست، بسته، دوست، توبه

۷۹۲- شیخ، آشتی، بخیه، بهشت، بیشه، شهاب، باخت، شاخه، شتاب، شباهت

۷۹۳- ارشد، شادی، ریشه، رشید، شهید، هشدار، دایره، شهریار، شهردار

۷۹۴- لیز، کیلو، ویلا، ویزا، وکیل، لیمو، آویز، لوزی، موازی، لوازم، مالزی

۷۹۵- شمع، عمو، شعر، مشت، ترشی، شعور، شروع، مترو، تورم، مشتری، مشورت، تعمیر

 

جواب بازی آمیرزا مراحل ۷۹۶ تا ۸۳۵

۷۹۶- لکه، دکه، کدو، کلاه، کلبه، کاوه، کوله، کادو، کاهو، کبود، آلوده

۷۹۷- مهم، قسم، ماسه، مقام، همسر، قاره، سرما، ساقه، سارق، سماق، سرمه، مراسم

۷۹۸- لنگ، لگن، یاس، زنگ، سنگ، زگیل، زیان، سالن، نیاز، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس

۷۹۹- موج، نان، جام، نامه، جوان، جهان، جنون، جهنم، نمونه، جوانه

۸۰۰- شعبه، شتاب، شنبه، نبات، شهاب، تابش، بهشت، تشنه، شانه، تنها، شباهت

۸۰۱- سبک، ببر، اسب، کاسب، کلاس، کباب، کابل، بابل، بابک، لباس، کربلا

۸۰۲- محل، حال، شمال، مسیح، حلیم، ساحل، سالم، سلام، سلاح، مسالح

۸۰۳- موز، سوزن، ستون، سونا، نماز، ماست، زانو، تماس، زمان، ازمون، ناموس، مانتو، ستوان، تومان، زمستان

۸۰۴- کشک، چکش، کیک، کمک، مشک، شکم، چشم، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش

۸۰۵- غذا، کوه، کره، آذر، ذره، غار، کوره، غوره، کاغذ

۸۰۶- جیب، باج، جیوه، هویج، واجب، باجه، جواب، جوجه

۸۰۷- پاک، کمد، شاد، کشمش، پماد، پشمک، ادمکش، شمشاد

۸۰۸- نظم، نظام، مربی، ناظم، رمان، مربا، منبر، بیمار

۸۰۹- هلو، هوش، لال، لواش، ویلا، شلیل، لوله، هالو، لاله، هیولا، شوالیه

۸۱۰- علم، علف، عمه، فهم، فال، شفا، شمع، ماشه، مشعل، شعله، شمال، عالم

۸۱۱- جنگ، گود، گنج، گونه، گوجه، بنده، جنوب، گنبد، بودجه

۸۱۲- چاق، قیر، چای، قوی، قطر، قوری، رویا، قارچ، قطار، چاقو

۸۱۳- صفا، نصف، حنا، صاف، صحنه، صفحه، اصفهان

۸۱۴- هدف، هلو، ژله، واژه، هالو، آلوده، فولاد، فالوده

۸۱۵- علم، عمه، مطب، طلا، طعم، باطل، طعمه، مطالعه

۸۱۶- مهم، سهم، سیاه، مسیر، مریم، سایه، ماسه، سرمه، مرهم، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه

۸۱۷- شاد، دشت، مشت، مدت، شمال، مدال، املت، تلاش، سلام، سالم، دستمال

۸۱۸- مشق، مرغ، مصر، شرق، مقر، قصه، شهر، رقص، غصه، قشم، قرص

۸۱۹- زیرک، بازی، زیبا، شکار، آبکش، ارزش، زرشک، بیکار، شیراز،، باریک

۸۲۰- سحر، روح، صلح، اصل، لوح، سوال، صحرا، سلاح، حلوا، حصار، ساحل، رسول

۸۲۱- مزه، میز، زخم، خزر، خیار،هیزم، زیره، خرما، مریخ، خمیر، میرزا، خمیازه

۸۲۲- دیو، قوی، قدم، قیمه، هدیه، قدیم، قهوه، مهدی

۸۲۳- پشت، دشت، پست، پاک، تپش، تشک، دست، کشت، پشتک، ساکت، شکست، پاکت، دستکش

۸۲۴- نوه، وطن، وقت، توان، تنها، تقوا، نقطه، قنات، وانت

۸۲۵- آفت، رخت، عارف، آخرت، تعارف، افتخار، اختراع، ارتفاع، اعتراف

۸۲۶- عیب، سیب، اسب، حبس، بیست، بیات، ساعت، حساب، آسیب، عباس، تسبیح

۸۲۷- گرم، گرگ، گنگ، نمک، مرگ، مکان، گمرک، گرما، کمان، کنار، گران، گرمکن، گرگان، کرمان

۸۲۸- چرخ، چرم، میخ، چاه، چای، خیمه، خیار، خیام، خمیر، خرما، خامه، مخچه، مریخ، چهار، میخچه

۸۲۹- پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، دولت، دلار، تولد، پارو، پادو، پالتو، دلاور

۸۳۰- مدت، صفر، مصر، خرد، مصرف، فرصت، دختر، خدمت، دفتر، درخت

۸۳۱- پدر، پناه، پنیر، پیدا، پاره، پرده، پراید، پیاده، پادری، ناهید، دایره، پرنده، آینده، پیراهن

۸۳۲- دبی، یزد، دیو، کدو، دکه، کبد، بدهی، کبود، کوزه، کوبیده

۸۳۳- زخم، نان، جان، جام، مخزن، نماز، ناخن، خانم، خزان، زمان، زنجان، انجمن

۸۳۴- قله، قفل، فقر، لوح، قول، قهر، حرف، حلق، فرق، روح، حوله، حلقه

۸۳۵- عید، دیس، عیب، سعی، عدس، سبد، عهد، سیب، سعید، هدیه، بدهی، سعدی

 

جواب بازی آمیرزا مراحل۸۳۶ تا ۸۷۵

۸۳۶- شاد، شیخ، شاخ، خدا، شوخی، خرید، شورا، درویش، دیوار، دشوار، رادیو، داریوش، خورشید

۸۳۷- مدت، همت، هادی، هدیه، مهدی، ایده، ماده، دهات، ماهی، هدایت، اهمیت

۸۳۸- عرب، شعر، شهر، عطش، عطر، عطار، عابر، شاعر، بهار، شهاب، شعبه، رابطه

۸۳۹- نان، قول، نقل، وقت، تقوا، تونل، آنتن، قاتل، قنات، قانون

۸۴۰- غذا، غاز، غزل، غرب، زاغ، بذر، آذر، لاغر، غزال، بالغ، زغال، زابل، غبار، البرز

۸۴۱- جسد، جسم، سجده، ساده، سنجد، مسجد، جهنم، جهاد، جامد، جاده، جهان، مهندس، همدان، سجاده، دماسنج

۸۴۲- گرز، گور، وزن، سنگ، سنگر، گوزن، نوکر، سنگک، سرنگ، زرنگ، نرگس، سوزن، کنسرو

۸۴۳- عکس، سعی، عیب، سبک، اسب، بیان، عینک، بانک، آسیب، عناب، عباس، کاسب، عکاس

۸۴۴-چرم، پله، چاپ، لپه، پرچم، چاله، چهار، لامپ، پارچ، پاره، مچاله، پارچه

۸۴۵- مبل، سیما، لیمو، سویا، موسی، سبیل، لباس، آسیب، سوال، مساوی، آلبوم، لوبیا، ابلیس، موبایل، آبلیمو

۸۴۶-گویش، شیره، ریشه، گریه، گیره، گیوه، گوهر، شوره، شرور، رشوه، شوهر، گوشه، گروه، شهریور

۸۴۷- سفت، فوت، نفت، وفا، تنفس، مونس، ستون، سمنو، ناموس، مسافت، ستوان، تومان، مانتو، فانوس

۸۴۸- ملت، تونل، املا، تاول، املت، امانت، آلمان، تاوان، ملوان، مولانا

۸۴۹- رحم، روح، لوح، حرم، میوه، حریم، میله، حیله، حلیم، حوله، حمله، محله، لیمو، روحیه، مرحله

۸۵۰- موز، تمیز، زیان، زینت، ونیز، نیاز، زانو، زمین، زیتون، آزمون، موازی، میزان، امنیت، مایونز، ویتنام

۸۵۱- هدف، شهد، بدل، شنبه، هلند، دنبه، بنده، بلند، دشنه، بنفشه

۸۵۲- توت، اسیر، رویا، ساری، راست، ترسو، استر، ریاست، اورست، تورات، روستا، توریست

۸۵۳- رخت، تاج، عاج، خارج، اجرا، اخرت، تاجر، اخراج، اختراع

۸۵۴- کوه، کاهو، کاوش، کاهش، آشنا، شانه، شکوه، کاشان، اشکان، کوهان، هواکش

۸۵۵- جرم، رضا، ضامن، امضا، نجار، رمان، ارنج، انار، آرمان، رمضان، مرجان

۸۵۶- زهرا، هزار، زبان، روزه، بانو، برنز، بازو، روزنه، زنبور، راهزن، بهروز، روباه، روبان

۸۵۷- ناب، عیب، تاب، بیات، باطن، بیان، طناب، عناب، نبات، طبیعت

۸۵۸-ذوب، ذات، مذهب، مذاب، توهم، تابه، بوته، توبه، تباه، مهتاب

۸۵۹- دقت، صدا، قصد، اقا، اتاق، قاتل، صادق، اصالت، صداقت، اقتصاد

۸۶۰- ظهر، ظرف، حرف، حیف، ظریف، حریف، ظاهر، حرفه، حافظ، رفاه، حفره، رایحه، حافظه

۸۶۱- پند، پسر، پدر، سپر، آدرس، آسان، انار، رسانا، پاندا، پاسدار

۸۶۲- قله، لقب، قبله، قلاب، نقاب، قالب، آبان، انبه، بقال، بالا، نقاله، انقلاب

۸۶۳- قیر، زمین، امیر، زیان، قیام، قرمز، قرآن، مزار، میرزا، قناری، نیزار، منقار، میزان

۸۶۴- پیر، پری، سعی، عید، رعد، رشد، شعر، سعدی، عدسی، سریع، رسید، پرسش

۸۶۵- حبس، بیست، آسیب، ایست، حیات، مسیح، حساب، تبسم، محبت، حمایت، تسبیح، مساحت، تمساح

۸۶۶- فنر، دفن، نیرو، نوید، فرنی، ردیف، درون، فرود، فوری، فروردین

۸۶۷- نصب، نخل، خاص، اصل، ناقص، نقاب، قصاب، خالص، بالن، خلاق، خالق، خلبان

۸۶۸- نظم، گام، فنا، نفت، تنگ، نظام، تفنگ، ناظم، نظافت

۸۶۹- دیو، شهید، شیار، ریشه، رشوه، شیره، ادویه، دیوار، دشوار، دایره، درویش، هشدار، هوشیار

۸۷۰- ساق، چرب، غرب، چاق، غرق، اسب، باغ، چسب، برق، چراغ، قبرس، سابق، براق، سارق، قارچ، سراب

۸۷۱- مدت، مشت، همت، دشت، ماشه، مشهد، دهات، توشه، ماده، شهامت، شهادت

۸۷۲- شاخ، لوح، لاشه، شاخه، حلوا، لواش، خاله، خوشه، حوله، خواهش، خوشحال

۸۷۳- ورق، چاق، پوچ، قوچ، چاپ، قهر، چاره، چاقو، پاچه، قارچ، قاره، پارو، پارچ، پارچه

۸۷۴- زیپ، تپه، نیزه، پینه، هویت، زینت، پوزه، وزنه، پونه، پونز، پوتین، توهین، زیتون

۸۷۵- غرق، قطر، قرض، قبض، قطب، بغض، برق، ضرب، ضبط، قطره، ضربه، طبقه

 

جواب بازی آمیرزا مراحل ۸۷۶ تا ۹۱۵

۸۷۶- پوچ، چاپ، پارچ، پنچر، چنار، آچار، آوار، انار، پارو، نوار، اروپا، چوپان

۸۷۷- قسم، ماهی، همسر، سارق، قیمه، قیام، سیما، سرمه، ساقه، سرما، سهام، قاره، سماق، مقیاس، سیاره، سرمایه

۸۷۸- گره، آگهی، گیاه، گریه، گیره، آینه، گاری، نگاه، آهنگ، گناه، گران، گرگان، آهنگر

۸۷۹- زره، پرش، شکر، زبر، کره، بره، پشه، پزشک، بشکه، برکه، زرشک، شهرک، شبکه

۸۸۰- زرد، رعد، فدا، عزا، دعا، دراز، ارزن، فردا، دفاع، عارف، عرفان، فرزند، زعفران

۸۸۱- میخ، مرد، مرید، مدیر، خرید، خیمه، مهدی، نیمه، نمره، مرده، مریخ، خنده، خمیر، نیمرخ، خمیده، مدینه

۸۸۲- گاو، لوس، هلو، مگس، گلو، گله، گسل، ماسه، سوله، سوال، الگو، هالو، مولا، لامسه، ماسوله، گوساله

۸۸۳- کوک، سکو، کبک، کتک، بوس، اسب، سوت، سبک، کتاب، باکو، باکو، واکس، سکوت، کاسب، کوبا، کابوس، کاکتوس

۸۸۴- تپه، چاه، چاپ، تنه، بچه، پنبه، پناه، ابهت، چانه، تباه، تنها، پاچه، نبات، تپانچه

۸۸۵- طول، طلب، لبو، عیب، علی، طبل، طلا، ویلا، عالی، بلوط، طلوع، طالع، باطل، طالبی، لوبیا

۸۸۶- تیر، زیر، تیز، زیپ، ریز، راز، زار، تراز، پریز، پیاز، پاییز، زیارت، پیتزا

۸۸۷- نوه، ذوق، قرن، قهر، آذر، ورق، ذهن، ذره، نقره، رونق، قاره، قرآن، آذوقه

۸۸۸- کچل، چکه، کوه، لکه، غول، لغو، کوله، کاوه، کوچه، کلاه، چاله، هلاک، کاهو، کلاغ، آلوچه، کلوچه

۸۸۹- حجم، جام، حجت، تاج، باج، بام، تاب، حمام، محبت، ماتم، تمام، حجاب، محتاج، حجامت

۸۹۰- فنا، فدا، نصف، صفا، نقص، افق، داد، صدا، صاف، صادق، ناقص، فندق، قاصد، قناد

۸۹۱- سبک، سبد، کبد، کاج، جدا، جسد، بانک، کاسب، اندک، سنجد، دکان، سجاد، کنجد، سنجاب

۸۹۲- پست، سوپ، سپر، ترس، پسر، پرتو، پوست، سرور، ترور، پارو، اورست، روستا، پرستو، پرستار

۸۹۳- تبر، حنا، طرح، ربات، نبات، طناب، طراح، باطن، انبر، راحت، بحران

۸۹۴- لکه، سکه، کلک، هتل، تکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، ساکت، سکته، اسکلت، اسکله، کالسکه

۸۹۵- شکل، شغل، لاک، کال، لغت، تشک، داغ، دشت، شاد، کلاغ، تلاش، کاشت، شغال، غلات، غلتک، شکلات

۸۹۶- سیب، گلاب، آسیب، سبیل، لباس، بالن، انگل، سالن، سنبل، گیلان، سبلان، ابلیس، گلابی، سیلاب، گیلاس، انگلیسی

۸۹۷- گرد، برگ، کنار، کربن، گردن، گنبد، بانک، اندک، اردک، رکاب، دکان، آبرنگ، گرداب، کرگدن

۸۹۸- شاخ، خشن، شخم، شنل، خشم، ملخ، نخل، شمال، ماشه، نامه، خانم، خامه، خاله، شانه، شاخه، خانه

۸۹۹- غرق، غرب، قبر، غیب، قهر، باغ، برق، قیر، غار، رقیب، غایب، براق، غبار، قاره، غریبه

۹۰۰- عدس، عید، سعی، دست، دعا، داس، اسید، عدسی، سعدی، ساعت، ساعد، ایست، عادت، عیادت، سعادت

۹۰۱- سهم، سیم، مهم، جسم، جرم، مریم، مجری، جیره، همسر، مجرم، سرمه، مرهم، جریمه، مجسمه

۹۰۲- گیج، نان، رنج، جگر، نگین، گاری، جنین، آرنج، نجار، انجیر، نگران، نارنج، نارنجی، نارنگی

۹۰۳- کوه، نوک، نان، آینه، کاوه، کاهو، کینه، کیهان، کنایه، کانون، کوهان، یونان

۹۰۴- مزه، زخم، میخ، بخیه، زمین، همزن، هیزم، زینب، خیمه، نخبه، مخزن، بهمن، میهن، نیزه، بیمه

۹۰۵- سکو، عکس، سریع، نیرو، کویر، یونس، وسیع، عینک، عروس، رکوع، سیرک، کرسی، عروسی، کنسرو، عروسک

۹۰۶- مشت، نمک، تشک، منشی، کاشی، آشتی، کشتی، مشکی، تمشک، کمین، شاکی، شکایت، نیمکت، نمایش، امنیت، کتانی، ماشین

۹۰۷- چاه، تاب، چای، تیغ، باغ، هیچ، بچه، تهی، غیبت، بغچه، بیات، غایب، باغچه

۹۰۸- باک، کبد، کبود، کندو، بودا، کوبا، باکو، کباب، بانو، بابک، اندک، بانک، کادو، دکان، کدبانو

۹۰۹- زیپ، پوزش، وزیر، پیاز، پویا، آشپز، آرزو، ارزش، ورزش، شیپور، پرویز، شیراز، پرواز، پیروز، پیشواز، زیرپوش

۹۱۰- عمه، طلا، عمل، طمع، علم، مبل، مطب، طعم، طبل، لطمه، طعمه، باطل، ابله، عالم، طلبه، علامه، مطالعه

۹۱۱- دفن، برف، دنیا، دبیر، فریب، بیان، فردا، دریا، ردیاب، فریاد، آفرین، بریان، دینار، بیدار

۹۱۲- ذوب، ذرت، ذات، آذر، بذر، کتاب، تبرک، برکت، تذکر، باروت، کبوتر، تکاور

۹۱۳- شفا، کافه، فشار، کافر، کاهش، کوره، کفاش، کشور، فروش، شهرک، شوهر، رفاه، روکش، شکاف، شکار، هواکش، شکوفه، فواره

۹۱۴- عمه، شکم، عهد، مکه، کمد، شمع، دکه، کعبه، مکعب، بشکه، دکمه، دکمه، معده، شبکه، شعبه، معبد، مشهد، شعبده

۹۱۵- ضرب، نبض، هضم، رضا، نامه، مربا، انبه، نمره، بهمن، ضامن، ضربه، رمضان، مهربان، برنامه

 

جواب بازی آمیرزا مراحل ۹۱۶ تا ۹۵۵

۹۱۶- پرش، مشک، مرز، کرم، پشم، کشش، شکم، کمر، رمز، رزم، شمش، شکر، شپش، کشمش، مرکز، زرشک، پشمک، پزشک

۹۱۷- جام، جرم، رنج، آجر، برج، مجرد، برنج، مبدا، مربا، آرنج، جامد، مرداب، نامرد، درمان، جبران، مرجان

۹۱۸- گسل، گیس، تاس، رتیل، لیتر، لیست، گاری، ریال، ستار، راست، گالری، سیگار، سریال، گیلاس، گیتار، ریاست

۹۱۹- ریل، فیل، لیف، وفا، فال، فوری، ویلا، ویران، روانی، وانیل، فوران، آفرین، لیوان، نیلوفر، فناوری

۹۲۰- عدل، علم، عمه، دعا، مهم، معده، معدل، معلم، همدم، معما، عالم، ماده، دلمه، عادل، معاد، مدال، معادله، معامله

۹۲۱- آهن، ذهن، هند، دهان، زاهد، اهدا، زنده، اذان، آزاد، دانا، دانه، آزاده، زاهدان، اندازه

۹۲۲- اول، لبو، تاب، نبات، تونل، تنبل، تاول، نوبت، آبان، بالا، بانو، بالن، تابلو، تالاب، توانا، اتوبان

۹۲۳- چتر، چرب، جهت، جرم، چرم، بره، برج، بچه، مرتب، رتبه، بهتر، تجربه، تربچه، ترجمه

۹۲۴- عدل، علم، عمل، دعا، معدل، معاد، معلم، معما، املا، عالم، عادل، امام، مدال، اعدام

۹۲۵- تیز، زبر، متر، رحم، تیر، حرم، میز، تمیز، حریم، مربی، رحمت، حرمت، ترمز، محبت، زحمت، تبریز، تحریم

۹۲۶- نمک، نمد، نفس، کند، کمد، کفن، سند، سنگ، مگس، کمند، گندم، مسکن، فندک، سنگک

۹۲۷- چکه، کوچ، کوه، چاه، منچ، مکه، کاوه، کوچه، چکمه، نامه، مکان، کاهو، کمان، هامون، کوهان، کمانچه

۹۲۸- عمو، نوع، عمه، میوه، امین، مایع، میهن، نیمه، مینا، مانع، عمان، هاون، معنا، معاون، همایون، معاینه

۹۲۹- یاس، قسم، سقا، ساق، سیما، سایه، قیمه، قایق، قیام، سماق، ساقه، سهام، سیاه، ماسه، مقیاس، مقایسه

۹۳۰- گوی، گران، ویلا، لنگر، گاری، الگو، گونی، گیلان، گوریل، گونیا، واگیر، گالری، انگور، النگو، لیوان، ویران، وانیل، نارگیل

۹۳۱- سمت، ستم، ساز، همت، مزه، متن، تسمه، تماس، نماز، همزن، تازه، زمان، سازه، ماست، تنها، مهناز، زمستان

۹۳۲- شیک، پیک، نیش، کیش، لنگ، لگن، لیگ، شنل، شکل، پلک، پکن، شلنگ، کلنگ، پلنگ، شلیک

۹۳۳- سرخ، سخت، خیر، سیخ، خیس، رخت، آسیا، خیار، آخرت، راست، ساخت، ریاست، اسارت، تاخیر، تاریخ، استخر، خسارت، اختیار

۹۳۴- لگد، لنج، لگن، گنج، گله، لجن، جلد، جنگ، جهل، لندن، هلند، جنگل، نهنگ، جنگنده

۹۳۵- زیر، ساز، میز، مسیر، زمین، نسیم، سرما، زمان، نماز، مزار، نیزار، میزان، یاسمن، میرزا، سیمان، سینما، سمینار، سرزمین، ریسمان

۹۳۶- بیمه، نمره، منبر، میهن، نیمه، مربی، مربا، انبر، اهرم، بهمن، بیمار، مناره، بریان، بامیه، مهربان، اهریمن، برنامه

۹۳۷- ستم، داس، خدا، مدت، سمت، سخت، خام، تاس، اسم، خادم، ساخت، خدمت، آدامس، استاد، خدمات، استخدام

۹۳۸- طلب، سخن، سطل، خال، طبس، نخل، طلا، لباس، طناب، بالن، باطن، باطل، سنبل، سالن، سبلان، خلبان، سلطان

۹۳۹- عمه، عمل ، عهد، مبل، لبه، شهد، بدل، شمع، مشهد، معبد، معده، معدل، شعبه، شعله، مشعل، شعبده

۹۴۰- رنج، حنا، رهن، نهر، هنر، جان، پهن، پنج، پناه، پاره، پنجه، جهان، جراح، آرنج، نجار، حراج، جنجره، پنجاه، پنجره

۹۴۱- زبر، زال، مبل، بره، باز، مزه، لازم، هزار، مزار، باله، زابل، ابله، زهرا، البرز، مبارز، زباله، مبارزه

۹۴۲- چای، چنگ، چهل، چین، چاه، لایه، آگهی، گیاه، لنگه، انگل، چانه، چاله، گلایه، چنگال، گیلان، یگانه

۹۴۳- سکه، سکو، کاسه، سکوت، تانک، کوسه، کتان، کاهو، ستون، تکان، سکته، تنها، کوتاه، کوهان، واکسن، سوهان، ستوان، کوهستان

۹۴۴- برج، جدا، جهاد، آباد، جاده، اجرا، اهدا، درجه، برده، باجه، ارابه، اداره، اراده، براده، اجاره

۹۴۵- غول، غرش، لغو، کور، مرغ، شغل، شکل، موشک، کشور، کولر، روکش، مشکل، لشکر، شلوغ، مغول، شلغم، مشغول

۹۴۶- روز، زور، تیز، وزن، وزیر، زینب، ونیز، نیرو، روزی، برنز، تنور، نوبت، تبریز، زنبور، بیرون، زیتون، توربین

۹۴۷- رشد، رخش، شوخ، دیو، شیخ، خشت، دشت، شوخی، رویش، ترشی، خرید، درخت، درشت، دوخت، دختر، درویش، خورشید

۹۴۸- مشت، ترس، رشت، شرم، اتم، همت، سرمه، تراش، همسر، شهرت، رشته، ترمه، تسمه، ارتش، اهرم، راست، رستم، تراشه، ستاره، شهامت، شماره، مهارت

۹۴۹- چاق، چای، میل، قلم، قله، قالی، قیمه، قیام، میله، لقمه، چاله، چماق، مقاله، مچاله، ملاقه، قالیچه

۹۵۰- یزد، زود، هدف، زیره، روزی، وزیر، فیوز، یهود، ردیف، روده، دوره، روزه، فوری، فرود، دیروز، رفوزه، فیروزه

۹۵۱- لگد، گدا، بیل، دین، گنبد، یلدا، بلند، بانگ، گلاب، بنیاد، گاندی، گلدان، گلابی، دنبال، گیلان

۹۵۲- عید، تهی، دعا، دایه، ایده، دعوا، هویت، دهات، دعوت، تهوع، عادت، وداع، وعده، هدایت، ادویه

۹۵۳- ماش، مشت، مشک، تشک، حکم، کاشی، حیات، حکیم، مشکی، کشتی، شاکی، حکمت، تمشک، ماکت، شامی، کاشت، شکایت، حکایت، حمایت

۹۵۴- نوک، سعی، کوی، نوه، سکو، عکس، نوع، عینک، یونس، کیسه، وسیع، کینه، کوسه، سینه، نسیه

۹۵۵- تله، شفا، شکل، لکه، هتل، کاشف، کافه، کفاش، کلاه، کاهش، کشته، شکاف، تلاش، فلکه، فلات، کلافه، آشفته، شکلات، تفاله

 

جواب بازی آمیرزا مراحل ۹۵۶ تا ۹۹۵

۹۵۶- تنگ، گاو، شوت، گوش، تراش، نگار، واگن، گران، گوشت، روشن، تنور، شورا، ارتش، انگشتر، انگور، شناور، گوارش، انگشتر

۹۵۷- رنج، زجر، تیز، تاج، زیان، آرنج، جرات، تینر، نجار، تراز، ارزن، نجات، تاجر، جنایت، زنجیر، نیزار، زیارت، جریان، انجیر

۹۵۸- سکه، کسل، لکه، کلک، کبک، سبک، کلاس، کلبه، کلاه، کابل، لباس، باله، کاسه، اسکله، کالسکه

۹۵۹- شاد، شال، دیو، شادی، رشید، ریال، دریا، دلیر، یلدا، لواش، دلار، ارشد، دلاور، دشوار، رادیو، دیوار، شلوار، درویش، داریوش

۹۶۰- رزم، راز، رمز، متر، زار، حرم، تراز، ماتم، زحمت، مرام، محرم، مرمت، ترمز، راحت، حمام، حرمت، حرام، تمام، رحمت، ممتاز، مزاحم، محترم

۹۶۱- دست، دیس، یاد، سنت، داس، تاس، تند، آسیا، اسید، دنیا، تنیس، ایست، استاد، تندیس، استان، آستین، داستان

۹۶۲- نمک، مسکو، مترو، موکت، مونس، مسکن، سکوت، رستم، تورم، تنور، سمور، سمنو، کنسرو، مترسک، ترکمن، سکونت، سنتور، کنسرو، متروک

۹۶۳- نفس، فال، یاس، لیف، فیل، سال، سنگ، انگل، فسیل، نفیس، ایفل، سالن، گالن، سفال، گیلاس، گیلان، انگلیس

۹۶۴- پشه، پوک، کاوه، پوشک، پونه، کاوش، کاهو، کاهش، پناه، شکوه، پنکه، پوشه، شانه، کوهان، هواکش، پاشنه، پوشاک، کاپشن، واکنش

۹۶۵- چای، شعر، یاد، رعد، دعا، عید، رشد، دریا، شادی، شیاد، شعار، شاعر، ارشد، رشید، شیار، چادر، عشایر

۹۶۶- کره، کشو، کوه، شوک، کینه، کویر، نیرو، شریک، کوره، روکش، روشن، شهرک، کشور، شکوه، نیشکر، نشریه

۹۶۷- فرد، وفا، اوج، فوری، اردو، ایرج، رویا، ردیف، جواد، جارو، جادو، فردا، فرود، فریاد، جاوید، دیوار، رادیو

۹۶۸- برق، قاب، بوق، باج، وجب، جوهر، قاره، ورقه، واجب، بهار، جارو، باجه، براق، جرقه، جواب، جواهر، جوراب، روباه

۹۶۹- رخت، خوک، کاخ، خیر، کور، خاک، کتری، آخرت، کویت، خاور، کویر، تاخیر، کتیرا، خیرات، تکاور، خوراک، تاریک، تاریخ، خوراکی

۹۷۰- عمل، علت، علم، عمه، مهم، ملت، متهم، مهلت، معما، معلم، عالم، تمام، املت، ماتم، مهمات، متاهل، علامت، علامه، معامله

۹۷۱- بره، بشر، برش، واشر، شوهر، رویش، ریشه، بیشه، شورا، رشوه، بهار، شهاب، بوشهر، بیهوش، روباه، باهوش، هوشیار

۹۷۲- نجس، نان، نفس، نجف، جنس، جان، ناجی، سینا، جنین، نفیس، فنجان، اسفنج، فسنجان

۹۷۳- گرز، تیز، بیت، برگ، بزرگ، زیبا، گاری، گراز، بازی، تبریز، زیارت، بیزار، گیتار، باتری، بازیگر

۹۷۴- یمن، متن، پتو، توپ، تیم، پویا، پیام، مینو، تایپ، توان، تمنا، وانت، پوتین، پیمان، پیانو، تومان، مانتو، امنیت، ویتنام

۹۷۵- مصر، صبر، میخ، صبا، خام، خاص، بخار، مریخ، امیر، خیار، خیام، خراب، مربا، خرما، مرخصی، بخاری، بیمار

۹۷۶- شاد، مشق، مشهد، نامه، دمشق، نقشه، نقاش، قناد، دهان، دشمن، شانه، دانش، همدان، دهقان، دشنام

۹۷۷- نجس، ماه، مهم، جسم، مهسا، ماسه، نامه، منجم، جهنم، جهان، جامه، سهام، مهاجم، مجسمه، مهمان

۹۷۸- زبل، زبر، لجن، زجر، برج، رنج، نجیب، زینب، لیزر، برنج، برنز، لبریز، برزیل، زنبیل، زنجیر، زنجبیل

۹۷۹- یاس، سمیه، سایه، سهیم، قیمه، هیات، قیام، قیمت، ماهی، ساقه، سماق، تسمه، تماس، ماسه، سیاه، قسمت، قیامت، مقیاس، اهمیت، تقسیم، مقایسه

۹۸۰- حدس، ماده، ماست، ساده، ستاد، مداح، ماسه، مهسا، متحد، تماس، حامد، احمد، دهات، دسته، تمساح، حماسه، حسادت

۹۸۱- وزیر، پیاز، شیوا، پویا، ریزش، ارزش، پوزش، ورزش، آشپز، پوریا، واریز، شیپور، شیراز، پیروز، پرواز، پرویز، زیرپوش

۹۸۲- نوه، مین، یمن، موج، جنین، نیمه، میهن، هویج، هومن، جیوه، هجوم، نجوم، میوه، جهنم، یونجه، مجنون، نمونه

۹۸۳- قلک، قله، کیف، لکه، قفل، فلک، افق، قیف، کافی، افقی، لایه، قالی، کافه، فلکه، کلاه، کلیه، قافیه، قافله، کلافه

۹۸۴- هرز، زخم، میخ، خزر، خبر، خرم، زیره، هیزم، خیمه، خیره، بخیه، مریخ، برزخ، خمیر، مربی، بیمه، خربزه

۹۸۵- مگس، مرگ، نرم، یمن، گرم، رنگ، مرغ، سنگ، رسمی، گریم، سنگر، نرگس، مسیر، نسیم، غمگین، سیمرغ

۹۸۶- ملت، مبل، سمت، سنبل، ملات، لباس، نبات، نسبت، تماس، تبسم، املت، تتبل، سلام، سالن، سبلان، سلمان، سلامت، مناسب

۹۸۷- لاک، شکل، هتل، لکه، تشک، تکه، آشتی، کاشی، تیله، تیشه، شلیک، کشتی، کلیه، کاهش، تلاش، کشته، تکیه، کلاه، شکایت، آتلیه، شکلات

۹۸۸- جنگ، جشن، شنا، گنج، گاج، جان، تاج، تنگ، کاشت، کتان، تکان، تانک، نجات، گنجشک، انگشت

۹۸۹- کدو، خوک، کاخ، خدا، کور، کود، خاک، ورود، کارد، کادو، حاور، اردک، وارد، دکور، خودرو، خوراک، خودکار

۹۹۰- یاس، عدس، دین، عید، دعا، سعی، سعدی، عدسی، عینک، سعید، عادی، ساعد، دکان، اندک، دنیا، سینا، عکاس

۹۹۱- دین، نقل، یاد، نقی، قند، نان، نقد، یلدا، لندن، دنیا، قالی، لادن، لایق، قندان، قلیان، قنادی

۹۹۲- گره، سگه، سند، دکه، کره، کسر، گردن، سهند، سنگر، گرده، سنگک، سرنگ، سرکه، نرگس، رنده، نرده، سرهنگ، کرگدن، گردنه، گرسنه

۹۹۳- عمو، دعا، مدت، معنا، معدن، مواد، وانت، دعوا، نعمت، نماد، دعوت، عادت، تمدن، تنوع، عمان، مانع، معاون، تومان، مانتو، معتاد

۹۹۴- ماهی، سیما، سیاه، بیمه، ساری، سمیه، مهسا، مربی، مسیر، ماسه، سهام، مربا، سرما، سرمه، همسر، بیمار، سیاره، بهرام، بامیه، سهراب، مهراب، سرمایه

۹۹۵- قرض، نرم، رقم، رضا، امیر، مریض، امین، راضی، قاضی، قیام، ضامن، قرآن، مینا، قناری، رمضان، منقرض، رامین، منقار

 

جواب بازی آمیرزا مراحل 996 تا 1000

۹۹۶- کمک، کیک، یمن، میز، نمک، زین، زیان، زمین، نیاز، نازک، مکان، زمان، نماز، نیما، کمان، مکزیک، میزان، مکانیک

۹۹۷- شهر، هرز، شیر، زهر، زجر، زره، ریشه، زیره، شیره، جاری، جیره، زهرا، ارزش، هاجر، هزار، جزیره، شیرجه، شیراز، جایزه

۹۹۸- چلو، چاه، یقه، چای، چاق، قوچ، قول، قله، لایق، لایه، قالی، چاقو، چاله، ویلا، آلوچه، قالیچه

۹۹۹- تاج، اوج، اینه، نجات، هویج، جیوه، جوان، توان، تنها، توجه، جهان، نتیجه، نهایت، یونجه، جنایت، هیجان، جوانی، توهین

۱۰۰۰- دما، ندا، مزد، نام، دام، نما، حنا، نماز، نماد، مداح، حامد، دامن، حمام، احمد، محمد، زمان، مزاحم، نامزد

 

جواب بازی آمیرزا مراحل 1000 تا 1100

1001: سیما، سلام، سالن، املا، اسیا، نسیم، اسان، سالم، سلمان – آسمان، ایمان، آلمان – ایلام، سیمان، امسال، سامان، الماس، سلیمان، میانسال

1002: هوش، شاه، شیب، بیل، شال، لایه، ویلا، اشوب، بیشه، شهاب، لواش، ابله، بیهوش، هیولا، لوبیا، باهوش، الویه

1003: دین، سیم، دیس، یمن، سند، سهم، سمیه، نسیه، سهند، هدیه، سینه، مهدی، سمند،نسیم، میهن، هندسه، مدینه، سهمیه،مهندس

1004: چای، نیت، کیش، چین، چکش، تشک، کشتی، تانک، اشتی، کاشی، کتان، کاشت، شاکی، تکان، چاشنی، شکایت، کتانی

1005: متر، نبض، مضر، ضرب، رضا، تبر، متن، مرتب، مربا، تمنا،تمبر، رانت، نبات، ضامن، رمضان، ضربان، ضمانت

1006: سکه، مکه، مترو، سکوت، سکته، موکت، کوسه، مسکو، همسر، کوره، توهم، رستم، تورم، ترسو، ترمه، سمور، سوره، سرمه، سرکه،مترسک، متروکه، سورتمه

1007: هوا، ماه، هوس، مژه، وام، سهم، اسم، اهو، واژه، مهسا، ماسه، سوژه، سهام، ساوه، ماساژ

1008: سفت، سفر، فساد، فردا، ردیف، اسید، ایست، سفید، فاسد، درست، افسر، ادرس، فارس، دفتر، تفسیر، فریاد، تدریس، سفارت، ریاست، دریافت، دستیار

1009: تبر، ترب، لبو، نبوت، کولر، نوکر، نوبت، تونل، بلور، برکت، تبرک، تنور، تنبل، کنترل، کبوتر

1010: غار، سرب، چسب، چرا، غرب، چرب، برس، اسب، ارس، ابر، ببر، باغ، بار، چراغ، سراب، غبار

1011: پدر، پند، اره، پیدا، پناه، دنیا، پنیر، پایه، ارده، نادر، رنده، پاره، پرده، نرده، پراید، پیاده، ادینه، دینار، دایره، پرنده، اینده، ناهید، پیراهن

1012: چرک، کوچ، کوه، کله، چکه، مکه، لکه، کچل، چرم، کولر، کوچه، کوله، کوره، چروک، ولرم، ملکه، کلمه، چکمه، کلوچه، مورچه

1013: وارد، دنیا، نیرو، نادر، اینه، رادیو، ناهید، ادویه، دینار، ویران، دوران، وردنه، اروند، اندوه، اینده، دایره، دیوار، دیوانه

1014: پرش، پتو، شور، تیپ، تیر، پشت، شوت، توت، تشت، ترش، تپش، توپ، تور، ترشی، پشتی، تیتر، یورش، رویش، تیشرت، شیپور

1015: بیل، گلو، ریل، گاو، برگ، ریال، گاری، ویلا، بلور، الگو، گلاب، واگیر، گالری، لوبیا، گوریل، گلابی، بلوار

1016: سرب، سیب، اسب، اسیر،مربی، مسیر، امیر، سیما، سرما، سراب، مربا، اسیب، بیسیم، سیراب، بیمار، بسیار، سیرابی

1017: نور، وزن، زبر، زبان، بازو، روان، زانو، بانو، برنز، ارزو، ابرو، ابان، ازار، انار، اواز، زنبور، انبار، ارزان – ابزار – روبان، بازار، باران

1018: رشد، رشت، مشت، شهر، ترش،دشت، ترشی، تیره، شهید، تیشه، مهدی، ریشه،مرید، درشت، درهم، رشته، مدیر، مشهد، شهرت، مشتری

1019: یزد، وزن، یاد، دیو، زود، نان، زیان، ویزا، زیاد، ایزد، دنیا، زانو، نیاز، نوزاد، زندان، یونان، اندونزی

1020: یاس، نفس، ریل، لیف، فیل، سفر، سال، سفیر، سینا، نفیس، فسیل، افسر، سفال، فارس، سالن، ریال، سریال، افرین

1021: سبز، سرب، زبر، زوج، سرو، وجب، وزن، سوز، نجس، جنس، برج، رنج، سوزن، برنج، برنز، بورس، رسوب، جنوب، جسور، زنبور

1022: چمن، چشم، چاه، چین، چای، نیش، ماش، شاه، میهن، امین، چانه، منشی، شانه، ماهی، نامه، چشمه، هاشم، همایش، چاشنی، شاهین، نمایش، ماشین

1023: وبا، لبو، توکل، نوبت، کتان، کوبا، کابل، کتاب، تونل، بانو – بانک، تانک، تنبل، بالن، بالکن، تابلو، وکالت، تنباکو

1024: فلک، لکه، کره، مکه، کلاف، کامل، همکف، کلام، کمال، کلمه، کلاه، فلکه، مالک، رفاه، اهرم، اکرم، کافر، کافه، ملکه، ماهر، همکار، کلافه

1025: قند، قاب، نصب، صبا، نقص، صدا، بدن، باد، بند، صیاد، دنیا، بیان، باند، قصاب، صادق، نقاب، ناقص، قنادی

1026: رخش، خاک، خوک، خوب، خشک، بخش، شوخ، شاخ، شکار، شورا، رکاب، خواب، بخار، خاور، ابکش، ابرو، خراب، کشور، خشاب، خراش، خوراک، خشکبار

1027: مزه، میز، بره، باز، ابزی، زیبا، ماهی، بیمه، بازی، مربی، زهرا، هیزم، زیره، هزار، مربا، مهراب، مبارز، بهرام، میرزا، ابریز، بیمار، بامیه

1028: سرب، سبد، سرد، پسر، پدر، درس، برده، نبرد، بدنه، سهند، پنبه، سپهر، بندر، برنده، سپهبد، سپرده، پرنده

1029: مبل، لقب، قله، محل، همت، هتل، ملت، قتل، قلب، حلق، حمله، مهلت، حلقه، محله، لقمه، قلمه، قبله، محبت

1030: نوا، وام، ناو، نظم، وان، اول، ظلم، مال، مومن، نظام، ظالم، منظم، ناظم، مظلوم، ملوان

1031: ناف، آهن، تنه، تاب، آفت، نفت، هفت، نبات، تنها، تباه، انبه، آبان، تابه، بافت، آفتاب، انتها، آفتابه

1032: نیش، کهن، کیش، شیک، شاه، انشا، آینه، شاکی، کاشی، آشنا، کاهش، شانه، کینه، اشیا، شایان، کیهان، شاهین، کاشان، اشکان، آشیانه، کاشانه

1033: خطا، مطب، میخ، آیه، آبی، بام، خام، بها، ماه، بخیه، خیمه، خیام، خیاط، خامه، بیمه، ماهی، طباخی، مخاطب، بامیه

1034: دکه، دشت، مدت، همت، مکه، کته، شهرت، شهرک، دکمه، مشهد، مدرک، تشکر، ترشک، تمشک، درشت، رشته، شرکت، درهم، دکتر، مشترک، درشکه

1035: دعا، عدس، دست، عادت، سرعت، سرود، سواد، وسعت، دعوا، عروس، وارد، ساعد، دوست، راست، درست، دعوت، راسو، ساعت، رسوا، دستور، سعادت، روستا

1036: لنگ، لگن، یاس، سنگ، زنگ، زگیل، نیاز، زیان، انگل، سالن، انزلی، گیلاس، گیلان، انگلیس

1037: محل، شام، سیم، سیل، ساحل، سیما، مسیح، حلیم، سالم، شمال، سلام، مسلح، سلاح

1038: کشک، چکش، کمک، کیش، کیک، مشک، شکم، شمش، چشم، کشیک، کشیش، مشکی، چشمک، کشمش

1039: کار، غذا، کوه، کره، آذر، ذره، ذکر، غار، کوره، کاوه، غوره، کاغذ، کاهو

1040: نرم، نظر، نظم، انبر، رمان، امیر، مربی، نظام، منبر، ناظر، مربا، ناظم، بریان، بیمار

1041: آزیر، کارت، یکتا، کتری، دریا، ژاکت، دارت، اردک، راکت، دکتر، کتیرا، تاریک، تدارک

1042: فلز، فدا، فال، وفا، هلو، هدف، زلف، زال، فاز، زود، زالو، هالو، دزفول، آلوده، فولاد، فالوده

1043: مهم، یاس، سهم، سیاه، ماسه، مسیر، ریسه، مریم، سایه، مرام، ماهر، مرهم، سرمه، همسر، سیاره، مراسم، سرمایه

1044: شیب، عیب‌، شیعه، اینه، بیشه، شهاب، انبه‌، شانه، شنبه، شعبه، شایعه، شعبان، شاهین

1045: مزه، زخم، میخ، میز، خزر، خیمه، هیزم، زیره، خیره، خیام، خیار، خمره، خرما، خامه، خمیر، مریخ، میرزا، خمیازه

1046: حسب، عیب، سیب، تاس، اسب، بست، تاب، ایست، حیات، بیات، ساعت، حساب، عباس، بیست، آسیب، تسبیح

1047: میل، نور، لیف، فیل، فنر، فرم، نرم، نیرو، فیلم، منفی، فوری، لیمو، ولرم، فرمول، نیمرو، نیلوفر

1048: موج، نوه، نان، جام، نجوم، نامه، جهان، جنون، هجوم، جوان، جهنم، نمونه، انجمن، جوانه، مجنون

1049: تنش، شنبه، شعبه، شتاب، نبات، عناب، شهاب، تابش، تشنه، انبه، بهشت، شانه، تنها، شبانه، شعبان

1050: پتو، پلو، پدر، پول، توپ، تپل، پدال، پودر، پارو، دارت، دلار، دولت، تولد، پادو، پالتو، دلاور، پولدار

1051: بکر، ببر، سبک، کال، لاک، اسب، باک، کاسب، کابل، کلاس، کباب، رکاب، بابک، بابل، لباس، اکبر، کربلا

1052: پدر، پناه، پیدا، پنیر، پرده، پاره، پراید، پیاده، آدینه، پادری، دینار، دایره، پرنده، ناهید، آینده، پیراهن

1053: خان، زخم، نان، جام، جان، مخزن، نماز، ناخن، مجاز، خانم، خزان، زمان، انجام، انجمن

1054: قله، قفل، فقر، لوح، قول، فرق، قهر، حلق، حرف، روح، لوحه، ورقه، حوله، حلقه، حرفه

1055: مهم، سق، قسم، رقم، ساق، قاره، ماسه، همسر، مقام، سرما، ساقه، سارق، سرمه، سهام، سماق، مراسم

1056: قفل، قبل، قتل، تلف، لغت، باغ، بغل، قلب، قالب، قلاب، بقال، بالغ، بافت، تقلب، قاتل، فلات، غلات

1057: کمد، کدو، هند، مکه، کوه، کود، دکه، موج، نمک، نوه، دکمه، جهنم، نجوم، هجوم، کندو، کنجد

1058: خیر، شیخ، فرش، دوش، خوش، شوید، خرید، شوخی، فرید، شریف، فوری، فروش، فرود، رشید، رویش، درویش، فرشید، خورشید

1059: عقب، شوق، شعر، عشق، عرق، عرب، بوق، برق، برش، ربع، شرق، روح، عقرب، شروع، شعور، عبور

1060: مشک، شکم، شکر، مهر، کمر، پشه، پشم، بشر، شرم، شهر، پشمک، برکه، بشکه، شهرک، مرکب، شبکه

1061: گیس، گاو، سیم، گوی، سیب، گام، اسم، بام، اسب، مگس، سوگ، سویا، میگو، موسی، آسیب، سیما، مساوی

1062: زود، خوب، خون، وزن، خدا، زانو، زبان، نخود، بازو، بانو، خزان، دوزخ، خواب، نوزاد، نابود

1063: هتل، کینه، آینه، کلیه، لیته، تیله، تکیه، نکته، لکنت، تنها، کتان، کلاه، کیهان، کنایه، نهایت، لاتین، کتاتی

1064: شوم، شنل، موش، نوه، هوش، هلو، دوش، هلند، دشنه، دشمن، مشهد، دلمه، دمنوش

1065: رشت، شتر، تیر، ترش، ترشی، رویا، اشیا، آشتی، آریا، شورا، ارتش، واشر، شیار، تراش، اتریش، آرایش

1066: عمه، عرب، مهر، متر، همت، چرم، بچه، چتر، چرب، مرتع، عبرت، رتبه، تمبر، مرتب، مربع، تربچه، معتبر

1067: دسر، درس، خوب، سرخ، سبز، رود، خرس، بره، سوره، برده، سرود، روده، خروس، خسرو، بورس، رسوب

1068: میخ، خیر، خطر، خیار، امین، مینا، خیام، خیاط، امیر، خمیر، مریخ، نیما، خرما، رامین

1069: عمه، شخم، شمع، علم، عمل، شام، خشم، شاخ، ملخ، مشعل، ماشه، عمله، شاخه، خامه، خاله، شمال، شعله، علامه

1070: سکو، سود، کسل، فلک، سال، کادو، واکس، کلاس، کلاف، لوکس، سواد، سوال، فاسد، سفال، فولاد

1071: سمت، ستم، قیر، قسم، رسم، ترس، رقم، مریم، قیمت، رسمی، سرقت، رستم، قسمت، تقسیم، ترمیم، مستقیم

1072: تکه، سکه، نمک، متن، کته، مسکن، نکته، کمان، همسن، کاسه، کتان، تنها، ساکت، سکته، تسمه، تماس، سکان، ماسک، سهام

1073: ملت، نمک، کلم، نعل، هتل، مکه، تکه، تله، علم، عمه، عمل، نکته، کلمه، متلک، لعنت، ملکه، نعمت، مهلت

1074: هدف، هادی، ایده، آینه، دنیا، نوید، دهان، دانه، ادویه، آدینه، فایده، اندوه، آینده، ناهید، دیوانه

1075: چمن، خدا، اخم، خام، معاد، معدن، نخاع، مانع، دامن، خانم، عمان، عماد، چمدان

1076: شیب، مشت، آشتی، تیشه، بیمه، بیشه، شبیه، امشب، تابه، تابش، شتاب، بهشت، شهاب، مهتاب، شهامت، همایش، مهتابی، بامیه

1077: کوچ، چکه، کوه، کله، چلو، لکه، خوک، ملخ، کچل، کوچه، کوله، چکمه، ملکه، کلمه، کلوچه

1078: جیب، عاج، وجب، عیب، باج، جان، نجیب، عجیب، واجب، جنوب، بانو، جواب، عناب، جوان، بینوا

1079: مزد، نادم، منها، زنده، نامه، همزن، آزاد، نامزد، همدان، مهناز، آزاده، ادامه، آماده، اندام، مانده، زمان، دامنه، اندازه، زاهدان

1080: قلب، قفل، قله، بقا، لاف، قاب، قال، ابله، قالی، افق، لایه، لایق، قلاب، قالب، قبیله، قافیه، قیافه ، قلابی، قافله، بقالی

1081: زمین، ایست، تمیز، زیست، سایز، تنیس، نسیم، نماز، میزان، سیمان، سینما، آستین، امنیت، زمستان

1082: بره، راه، انبه، بانو، بهار، انار،آوار، آبان، روبان، ناهار، روباه، ارابه، آواره، انبار، باران، انبوه

1083: نای، نیش، نفع، دین، عید، فیش، فنی، دفع، دعا، دفن، شفا، شاد، شادی، عادی، دانش، دفاع، فانی، دنیا، افشین

1084: یاس، گرم، ریگ، گوی، گاو، سوگ، مرگ، مگس، میگو، گاری، گیسو، سویا، مسیر، سمور، موسیر، مویرگ، سیگار، سماور، مساوی

1085: سیر، سحر، حیا، حرف، سفیر، سایه، حریف، ریسه، سیاه، رفاه، حرفه، افسر، سفره، فارس، سرفه، رایحه، سیاره، فارسی

1086: ترب، نیت، تبر، بره، هرم، بیمه، مربی، میهن، نیمه، تیره، تمبر، ترمه، بهمن، رتبه، نمره، مرتب، تنبیه، تمرین، مرتبه، بهترین

1087: زره، زهر، خزر، زبر، غرب، هرز، غار، غاز، باغ، خبر، باز، بخار، غبار، هزار، خراب، زهرا، بهار، خربزه، خرابه

1088: قاب، قیر، بقا، بوق، قوی، نیرو، قوری، رقیب، قاری، بانو، قران، براق، نقاب، باقر، قناری، بریان، روانی، ویران، بیرون، فربان

1089: تاج، برج، جواب، توجه، جارو، واجب، جرات، جوهر، رتبه، توبه، بهار، بوته، بهتر، تاجر، تابه، باروت، روباه، تجربه، جواهر، جوراب

1090: دین، بیت، سیب، دیس، عیب، سعی، عید، نیت، سبد، سند، دست، بعد، تند، عدس، سعدی، سهید، عدسی، سنتی، تنیس، بیست، تندیس، تبعید، بستنی

1091 همت، اسم، مرام، متهم، مرمت، همسر، مرهم، سهام، راست، تمام، اهرم،رستم، سرما، مراسم، مهمات، ستاره، مهارت

1092: گام، هوش، گوش، گاو، ماه، موش، آگهی، گیاه، میوه، میگو، گوشی، گویش، گوشه، هاشم، ماشه، گویا، ماهی، گیشه، گواهی، گاومیش

1093: دما، دام، مدت، مات، تاب، باد، ادب، مداح، محمد، مبدا، احمد، محبت، حامد، حمام، متحد، تمام

1094: هرز، شهر، نیش، زیر، ریز، جهش، جشن، رنج، زهر، زجر، جیره، شرجی، شیره، نیزه، جزیره، شیرجه، نشریه، زنجیر

1095: غار، شغل، غرب، لغت، غرش، بال، بغل، باغ، تراش، غبار، بالغ، لاغر، غلات، غربت، شتاب، شربت، تلاش، شاغل، غارت، غالب، شغال، تابش

1096: دزد، نان، داد، هند، زاهد، زنده، دهان، دانه، دنده، دندان، زندان، دندانه

1097: خفه، فهم، میخ، اخم، خام، خیام، خیمه، مخفی، آگهی، خامه، ماهی، گیاه، مخفیگاه

1098: عهد، عید، سعی، عمه، دعا، اسید، مهدی، عادی، عدسی، سعدی، سعید، مایع، ماده، معده، ساده، سهام، هادی، سایه، امید، ایده

1099: عصب، عصا، عصر، عیب، صبا، صبر، ربع، عربی، رویا، یاور، عبور، عابر، صبور، رباعی

1100: غول، غرش، غار، موش، مرغ، لغو، شغل، شاغل، شغال، مغول، ولرم، آغوش، لاغر، شلوغ، شورا، غلام، شلغم، شلوار، مشاور، مشغول

این مطلب برای شما مفید بود ؟

لطفا به نویسنده این مطلب ستاره بدید.

میانگین امتیاز: 3 / 5. تعداد امتیازها: 4

تاکنون رأی ندارید! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

دانلود باکس

نویسنده : محمد پورداداش

اپلیکشین هایپرکاربرد

نظرات کاربران

  • در انتظار تایید 0
  • تایید شده 0
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد
هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !

مطالب مرتبط

همستر کامبت؛ 239 میلیون کاربر فعال در سه ماه

رکورد چشمگیر همستر کامبت طبق گفته پاول دورف مدیر عامل تلگرام، همستر کامبت بازی کریپتویی محبوب این روزها ...

ادامه مطلب
کارت های کمبو همستر کامبت { امروز 5 تیر }

کارت های کمبو همستر کامبت چیست ؟ همستر کامبت یکی دیگر از پروژه های پلتفرم تلگرام است که کاربران میتوانند در ...

ادامه مطلب
کارتهای کمبوی پیکسل ورس امروز 3 تیر

ربات پیکسل ورس Pixelverse - ماین ارز دیجیتال در تلگرام جایگزین همستر ربات پیکسل ورس یکی دیگر از ماینر های نسل جدید ...

ادامه مطلب